Luigi Pirandello

’A birritta cu i cincianeddi

1917

Edizione di riferimento

Luigi Pirandello, Tutto il teatro in dialetto, a cura di Sarah Zappulla Mascarà, Gruppo editoriale Fabbri, Bompiani, Sonzogno, Etas S.p.A., Tascabili Bompiani Milano 1994

PERSONAGGI

Don Nociu Pampina

LA SI-Donna Biatrici Fiorìca

LA SI-Donna Assunta Labella, sua madre

Don Fifì Labella, fratello

Il Delegato Spanò

Donna Rocca ’A Saracina

Donna Sarina Pampina, moglie di don Nociu

La Gnà Momma, serva di donna Biatrici

Vicini e Vicine di casa Fiorìca

 

In una cittadina della Sicilia meridionale, oggi.

NOTE PER LA RAPPRESENTAZIONE

Don Nociu Pàmpina: 45 anni: capelli neri, un po’ a zazzera, scomposti, con fiaccagote: senza baffi: due larghe basette tagliate a spazzola gl’invadono le guance fin sotto gli occhi riparati da grossi occhiali a staffa cerchiati di tartaruga: veste una vecchia redingote inverdita, un po’ troppo corta di maniche; ma ha in compenso abbondanti polsini non molto puliti: parlando, se li tira fuori di continuo con le punte delle dita, cosicché di tanto in tanto è costretto a ritirarsi sù le maniche della camicia dall’alto della spalla. Dice d’avere in testa tre zone, come tre corde d’orologio: la zona civile, la zona pazza: la prima, su la tempia destra; la seconda, nel mezzo della fronte; la terza, su la tempia sinistra. Nel dire così, con la mano destra chiusa come se tenesse tra l’indice e il pollice una chiavetta, fa l’atto di dare una mandata sul posto delle tre zone. Se dice, per esempio, zona civile, si dia una giratina in mezzo della fronte, e così via.

La Si-Donna Biatrici Fiorìca: 32 anni, donna isterica, gelosa; freme tutta: pallida, con occhi gonfi. Ha furie terribili e abbattimenti subitanei.

La Si-Donna Assunta Labella: 68 anni; vecchia signora all’antica, magra, segaligna.

Don Fifì Labella: 28 anni, bel giovanotto elegante, di mondo.

Il Delegato Spanò: 40 anni, tipo buffo di delegato paesano, con arie eroiche, barbuto, capelluto, di tanto in tanto, parlando, s’imbeve tutto; canna d’India con manico di corno.

Donna Rocca ’a Saracina: 40 anni; donnone atticciato, terribile; veste da ricca rigattiera; ampio fazzoletto al collo, scialle indiano, a pizzo con lunga frangia. LA Gnà Momma: 60 anni; vecchia serva fidata.

Donna Sarina: 30 anni, più schifiltosa che modesta, veste da mezza signora, con molta ricercatezza e lindura: scarpette fini, scialle di seta, orecchini, anelli.

SCENA

Per tutti e due gli atti, un salotto in casa Fiorìca arredato riccamente all’uso provinciale. Uscio comune in fondo, usci laterali a destra e a sinistra, con tende.

ATTO PRIMO

SCENA I

La si-donna biatrici, donna rocca, la gnà momma

Al levarsi della tela, la si-donna Biatrici, seduta sul divano, piange perdutamente; donna Rocca, seduta di faccia a lei, la guarda contrariata.

Gnà Momma: E cuntenti, ora? ’U vidi? Ma cc’è cuscenza a fari chiddu chi vussia sta facennu? Cci pinsassi, donna Rocca, ca un pisu granni assai si sta mittennu vossia ’ncapu all’arma! Attizzari stu focu! cunsumari una famigghia!

Donna Rocca: (alzandosi minacciosa:Oh, gnà Momma, chi diavulu diciti? Pisu all’arma... cuscenza... — Mi facissi ’u piaciri, signura...

Donna Biatrici: (sempre piangendo:’Un ci dati cuntu, donna Rocca.

Donna Rocca: No, no, voscenza m’avi a fari ’u piaciri, cci avi a diri ccà chi iu haiu fattu chiddu chi voscenza m’ha cumannatu, né cchiù né menu, e senza ’ntentu e senza ’ntressu! Cu’ sa vi criditi, gnà Momma!

Donna Biatrici: Basta, donna Rocca! Ccà vui ’un aviti a dari cuntu a nuddu.

Gnà Momma: Ncà certo: iu tinta serva sugnu, di voscenza, signurina: chi avi a dari cuntu a mia? Ma a Diu, sì — mi pirdunassi ca ’u dicu — pirchì a Diu, donna Rocca, cci avemu a dari cuntu tutti!

Donna Rocca: (con gran voce:E sugnu pronta a dariccillu!

Donna Biatrici: Nsumma, basta, unni semu? (a la gnà Momma) Vui, fora! ’Ncucina! E facitivi l’affari vostri!

Donna Rocca: Voscenza no, m’avi a scusari! (afferra e ferma per il braccio la gnà Momma) Ccà, gnà Momma! – L’arma l’avemu tutti, servi e patruna, davanti a Diu; e iu nun vogghiu chiàcchiari e stoni quannu si parla di cuscenza. Qual’è ’a cuscenza? ’a vostra, gnà Momma, ca viditi ccà ’a vostra patruna chiànciri lacrimi di sangu, patìri peni di ’nfernu, e cci diciti: – "Nenti è! Pacenza, signurina! L’offrissi a Ddiu?" – Chista è ’a cuscenza?

Gnà Momma: Ah, qual’è? sicuru ch’è chista, pi cu’ avi timuri di Diu! Ncà un semu ccà pi patiri? pi pigghiarinni ’nsanta paci tuttu chiddu chi Diu nni manna?

Donna Rocca: Bellu! bellu!

Donna Biatrici: (contemporaneamente: Stativi zitta! Diu? chi cc’entra Diu? Vui offinnìti a Diu parlannu accussì! Un omu vi scarpisa, vi pista sutta li pedi, è Diu? chi cc’entra Diu?

Gnà Momma: Nonsi, avi raggiuni; ma iu dicu ca l’avemu a offrìri a Diu, signurina! E quannu mai l’omini, scusassi, s’hannu pigghiatu accussì di frunti, a ’mmèstiri? Usari la forza cu cu’ è cchiù forti di nui? Chianu chianu, di latu, signurina, cu lu versu e la manera si riportanu a la bona strata, l’òmini, a la casuzza...

Donna Rocca: E già! E pi essiri accussì tutti li fimmini, l’omini su’ arriddutti ca ’un si ponnu cchiù tèniri e nni trattanu comu pezzi di pedi!

Gnà Momma: Chistu, ’ncuscenza, ’a signurina ccà ’un lu po’ diri, ca è trattata comu una riggina! ’U cavaleri è prudenti; ’u cavaleri la rispetta, e ’un cci ha fattu mancari mai nenti!

Donna Biatrici: Chi diciti! Prudenza, già! rispettu, abbunnanza; ’a casa china! E fora iddu chi fa? E la me’ paci? e lu me’ cori? Taliati dintra vui, e chiddu di fora l’ammucciati?

Donna Rocca: Si chiama cuscenza chista? Crivu d’occhi, si chiama. Attuppari ’u suli cu ’a riti! Cuscenza... Pi vostra norma, ’a sacciu sèntiri di n’autra manera iu, gnà Momma! Cu mmia ’un s’ammuccia nenti, e l’omini cci hannu picca chi fari cu mmia: – Li fazzu trimari! E si li putissi scannari tutti, sarria lu me’ fistinu! – A li curti. Ccà ’a patruna mi mannau a chiamari. Siti vinuta vui, è veru? A chiamarimi â casa?

Gnà Momma: Cumannata, ’un nni potti fari ô menu.

Donna Biatrici: Donna Rocca, ma vui pi daveru cu idda vuliti sicutari a parlari?

Donna Rocca: Nonsi, pi faricci vidìri. Ccà, donna Rocca appi un cumannu.

Gnà Momma: E cu’ cci dici di no?

Donna Rocca: — «Donna Rocca — (paroli d’ ’a signurina) – m’aviti ajutari! Me’ maritu... cu chista... accussì e accussì... M’aviti a sapìri a diri s’è veru, pirchì di stu ’nfernu iu mi nni vogghiu nèsciri» – Mi dissi accussì?

Donna Biatrici: Si, sì, e mi nni vogghiu nèsciri! mi nni vogghiu nèsciri ora ora, una vota e pi sempri!

Gnà Momma: (con le mani alla testa: Matri di Diu!

Donna Rocca: Ma chi matri di Diu! — Quannu ntra una casa trasi la gilusia – taliati (sbatte le mani) – spiddìu. – Finisci pi una, accumincia pi n’autra. Tirrimotu perpetuu. Megghiu scapparisinni, v’ ’u dici donna Rocca ’a Saracina! Cci fussiru figghi p’ ’u mezzu, avissivu raggiuni vui.

Gnà Momma: Ah, chistu è tuttu lu guaju!

Donna Rocca: Ah, i figghi, si sapi, attàccanu manu e pedi a una povira matri; e pi l’amuri dê figghiuzzi una matri si cunsigna accussì, ligata, a so’ maritu, comu a li judè, e ci dici macari: «Ammazzatimi!» Ma ccà figghi, pi grazia di Diu, ’un cci nni sunnu. E pirchì avi a cripari ’ncorpu sta povira signura? Si dici ca si nni voli nèsciri.. .

Donna Biatrici: Subbitu, gnorsì, subbitu, donna Rocca! ’Un mi pari l’ura!

Gnà Momma: Ma voscenza dici accussì, e intantu chianci.

Donna Biatrici: Chianciu di raggia, chianciu! Nisciti fora!

Gnà Momma: Mi nni vaju, sissi... A voscenza cci brucia lu cori; ma vidissi ca d’amuri chianci voscenza...

Donna Biatrici: Iu, d’amuri? iu? Si l’avissi ccà, lu squartirria!

Gnà Momma: Ncà giustu pi chistu, signurina!

Donna Biatrici: Nisciti fora, vaju dittu! — Donna Rocca, diciti chi dumani stissu li pozzu pigghiari ’nghiazzu a tutti dui?

Donna Rocca: Comu du’ ocidduzzi nni lu nidu. A chi ura arriva ’u signurinu di Catania?

Donna Biatrici: Versu li deci.

Donna Rocca: A li deci e mezzu facissi cuntu chi voscenza li po’ pigghiari a occhi chiusi, belli vivi vivi! ’Un avi a fari autru c’ ’a denunzia a ’u diligatu. Pi tuttu ’u restu, cci pensu iu. Sintissi ccà: è veru ca ’u signurinu prima di jiri a Catania avia a passari di Palermu?

Donna Biatrici: È veru. Pirchì?

Donna Rocca: Nenti. Pirchì a idda cci promisi chi cci avirria purtatu un certu rigalu di Palermu.

Donna Biatrici: Sapiti puru chistu?

Donna Rocca: Sissignura.

Donna Biatrici: Un rigalu?

Donna Rocca: Sissignura. Un guiè cu ’i pinnenti.

Gnà Momma: Vossia ’un è fimmina, è diavulu!

Donna Rocca: Scrivissi ’a denunzia.

Donna Biatrici: Gnurnò, gnurnò, è megghiu... — staju scattannu — è megghiu ca fazzu vèniri ccà ’u diligatu. ’U diligatu Spanò, affizziunatu nostru, da me’ casa. Divi tuttu a me’ patri bon’arma. M’ ’u dirà iddu ’a denunzia, comu l’ê fari. Anzi, jiti vui, donna Rocca, a chiamarimillu.

Gnà Momma: Signurina mia, pi carità, pinsassi a lu scànnulu!

Donna Biatrici: ’Un mi nni ’mporta nenti!

Gnà Momma: Ma chi tacca cci voli mettiri voscenza a lu signurinu, ’nfacci a tuttu lu paisi?

Donna Biatrici: Chidda chi si merita!

Gnà Momma: Vidissi chi voscenza si cunsuma!

Donna Biatrici: Mi liberu! mi liberu! mi liberu! — Jiti, donna Rocca, ’un pirdemu cchiù tempu!

Gnà Momma: Ma a iddu, signurina, scusassi, a lu maritu di sta bona fimmina, s’è veru — a don Nociu Pàmpina, voscenza cci sta pinsannu?

Donna Biatrici: Haiu pinsatu a tuttu, pur’ a iddu, ’un v’ammiscati! Sacciu unni l’haju ’a mannari dumani.

Donna Rocca: E chi cc’è bisugnu di mannarlu? Cci pensanu iddi a mannarlu. Facissi cuntu ch’appena ’u patruni arriva e acchiana a lu scagnu — iddu vota.

Gnà Momma: Cui? don Nociu? Vossia è foddi! Chi cci voli dari a sèntiri â signurina, chi don Nociu sapi tuttu e si sta zittu?

Donna Rocca: Ma stativi zitta vui, ca ’un sapiti nenti!

Gnà Momma: Vidissi ca vossia sbagghia! sbagghia di grossu! Vidissi ca don Nociu s’ha guardatu sempri la mugghieri comu la vista di l’occhi!

Donna Rocca: Già, appuntu! Comu ’a vista di l’occhi... È orbu. Cu ddu paru d’occhiali ca mi pari un varvajanni...

Gnà Momma: Gisuzzu e Maria! Chi voli fari nasciri sta fimmina! Pi carità, signurina mia, ’un cci dassi ’ntisa! Voscenza lu cunusci, a don Nociu. E a sirvizziu d’ ’u cavaleri; ma avi una testa ca Diu nni scanza! E si cci firria lu ciriveddu...

Donna Rocca: Già! Finisci a jocu di focu: pim! pam! Livàtivi. Ah chi è, ca vidi a sô mugghieri cu l’oricchini di signura, quattru aneddi nne’ jita, cci vidi dumani ’u gulè cu ’i pinnenti, e cridi, è veru? ca si l’ha accattatu idda cu ’i so risparmii? Livàtivi, vi dicu. Ogni vota ca ’u patroni è a lu scagnu, iddu è sempri mmezzu a li strati, cu tantu di testa all’aria, chi va firriannu di ccà e di ddà.

Gnà Momma: Cumannatu, lu galantomu! mannatu a sirvizziu! Si lu tennu pi cchistu! Ma ’u sannu tutti ca ogni vota ca nesci, jisa ’a stanga e la metti a la porta d’ ’a so càmmara allatu.

Donna Rocca: Gnursì, e ’u patruni ’a leva.

Gnà Momma: Ma si cci ’nfila puri ’u catinazzeddu!

Donna Rocca: E ’u patroni avi ’a chiavi.

Donna Biatrici: Ma nsumma, la finiti? V’haju dittu di jirivinni e d’ ’un v’ammiscari! Itivinni ’ncucina!

a donna Rocca

A don Nociu si leva di ’nmezzu: ’u fazzu pàrtiri stasira stissu. — Anzi... gnà Momma! viniti ccà... Ah, ma... ’un v’arrisicati di faricci capiri! Mi pozzu fidari di vui?

Gnà Momma: Signura, mi passa lu cori! Iu l’haiu tinuta ’nmvrazza di quannu voscenza avia dui annuzzi... ’Un si voli fidari di mia?

piange

Donna Biatrici: Bonu, bonu, ’un chianciti!

Gnà Momma: Macari voscenza si nni fidassi a tinuri d’ ’u bbeni chi cci vogghiu, ca cci darria lu me’ ciatu pi falla cuntenti! Ma iu cci dicu di stan attenta a chiddu chi ffa! Voscenza avi un fratuzzu; avi la matri: si cunsigghiassi cu iddi, ca sunnu ’u sô sanguzzu e nun la ponnu ’ngannari!

Donna Biatrici: Vajiti! vajiti, ’un vogghiu sèntiri cchiù a nuddu! L’aviti ’ntisu ca l’ê finiri? l’ê finiri e ’un si nn’avi a parlari cchiù! Bellu frati haju iu! E me matri, povira vecchia... Comu s’ ’un sapissi chiddu chi mi dirrìanu: — «Eh bonu... E chi voi? Chiudi l’occhi... Omini!...’Un ti leva nenti!...» E iu staju scattannu, ccà! Iu haju la tintazzioni d’ammazzallu ogni notti, donna Rocca...

Donna Rocca: L’avi a diri a mmia?

Donna Biatrici: Quannu mi lu vìu allatu nni lu lettu, chi dormi e agghiutti ’nsonnu accussì, comu si surchiassi, biatu; mentri iu mi sbattulìu di ccà e di ddà e mi sentu crisciri l’ugna... Avi a finiri! avi a finiri! —

a la gnà Momma

 — Jitimi a chiamari a don Nociu!... E vui, donna Rocca, nn’ô diligatu Spanò: ’u prigati a nomu miu di vèniri ccà.

Donna Rocca: Arriversa, signura.

Donna Biatrici: Chi veni a diri arriversa?

Donna Rocca: Cci mannassi ’a gnà Momma nno’ diligatu, ca pi don Nociu cci pensu iu.

Donna Biatrici: (a la gnà Momma):E cci sapiti jiri vui nno’ diligatu?

Gnà Momma: Cumu ’un cci sacciu jiri? — Si voscenza m’ ’u cumanna...

Donna Rocca: Signura, ’un s’avi a mèttiri ’ntesta... — e mancu vui, gnà Momma — chi ccà avi a nasciri pi forza quarchi traggedia. — Nenti — Voscenza una lizzioni cci avi a dari, e basta. — ’U sapi a me’ maritu? Sunnu quattr’anni ca lu jittai a pidati fora dâ porta. Mi veni ancora d’appressu comu un cagnuleddu, e ’un s’alluntana chi quannu mi votu, lu guardu accussì

atteggiamento feroce, mani al fianco

 — etrema! — ’Na lizziunedda. S’arridducinu cu ’a cuda ’nmezzu i gammi, ch’è un piaciri! — Basta. Mi nni vaju. Semu ’ntisi, è veru? Voscenza è ferma? ’Un facemu ca...

Donna Biatrici: Fermissima! fermissima!

Donna Rocca: Pi dumani?

Donna Biatrici: Pi dumani, gnursì!

Donna Rocca: Baciu li manu. Cci v’è chiamu a don Nociu.

S’avvia per l’uscio in fondo. Prima che ci arrivi, una forte scampanellata alla porta.

Donna Rocca: Oh. Sònanu.

Donna Biatrici: Aspittati, gnà Momma. Forsi è me’ frati Fifi. S’è iddu...

le fa cenno di tacere

Gnà Momma: E chi mi l’avi a diri? Si voscenza ’un voli...

Via per l’uscio in fondo.

Donna Biatrici: ’U fici veniri iu, pi cuncirtari ’a partenza di don Nociu.

Donna Rocca: E chi cci nn’era bisognu? Megghiu essiri picca, signura, nni ’sti cosi! ’Un bastava ca cc’era a gna Momma?

Donna Biatrici: ’A gnà Momma è fidata. Pi me’ frati, lassati fari: è una pinsata mia...

SCENA II

don fifì labella e dette, tranne la gnà momma

Donna Rocca: (a don Fifi che entra: Voscenza benedica.

Don Fifì: (squadrandola:Vi salutu.

Donna Rocca: Mi nni vaju, iu, allura, signurina.

Donna Biatrici: Gnursì. Vi salutu. Viditi c’aspettu subitu a don Nociu.

Donna Rocca: Po’ fari cuntu ca è ccà. Baciu li manu a tutti dui.

Via per l’uscio in fondo.

Don Fifì: Chi cci hai chi spàrtiri tu cu sta diavula?

Donna Biatrici: Iu? Nenti. A mannai a chiamari p’un serviziu.

Don Fifì: Ma ’un sai ca chista è una sbannuta? Una signora non deve riceverla; nun po’, senza periculu di compromettersi.

Donna Biatrici: Già! Pirchì sapi tutti li nfamii e li purcarii di vuatri omini e vi scantati ca li mugghieri o li matri li vinissiru a sapiri.

Don Fifì: Tu sempri cu sti principi â marciari, t’hâ coltivari sempri sti belli idei e nn’â fari professioni, pi fariti spirdari di tutti! Sì soffocanti! E chi è? D’ ’a matina a la sira, un discursu! Sempri parata contra all’òmini? E tutta ’a raggiuni di st’odiu sai qual’è? Tu dicu iu, ’a soru. C’avissi vulutu nasciri omu puru tu!

Donna Biatrici: Ah, chistu sì, senti! E m’avirria cuntintatu orbu d’un occhiu!

Don Fifì: ’U vidi? Pi farinni peju di l’autri!

Donna Biatrici: Ma ’un avirria ’nfilicitatu una povira fimmina, i u !

Don Fifì: Già, pirchì l’omu pi ttia ’un s’avissi a maritari. Starianu frischi tutti li fimmini!

Donna Biatrici: ’Un dico chistu! Dicu chi all’omini ’un cci ’u fa fari nuddu di maritarisi. Ma quannu si maritanu pi vuluntà d’iddi, ca si vonnu mèttiri sta catina, s’avissiru a stati cueti, cu ’a testa a partitu...

Don Fifì: Cu ttia, è veru? ca cci dimostri a to maritu ca fu lu sceccu cchiù sceccu di li scecchi a maritarisi, pirchì – omu tu – ’un ti avirriatu maritatu. – Va’, vattinni! – Chi pritenni l’amuri pi cuntrattu tu? l’amuri sutta cumannu? Chi fai tu pi fariti amari? p’ ’un fari disidirari all’omu la libertà c’ha pirdutu?

Donna Biatrici: Ah, sugnu iu?

Don Fifì: Sbagghiasti strata, ’a soru! Fina dô primu principiu! Vidi ca ’un si fa accussì! Sicutannu pi sta strata, ’un sacciu unni vai a parari tu!

Donna Biatrici: ’U sacciu iu, ’u sacciu iu, unni ê jiri a parari! ’un ti nni ’ncarricari! Vuatri aviti tuttu l’interessi a tinirimi schiava ccà, ’u sacciu! a farimi cripari ccà, zitta e a lu scuru!

Don Fifì: Mai una parola duci nni la yucca pi nuddu! Una furia di ’nfernu sì divintata! una bestia firoci! Senti, maritu iu, ’un sacciu chiddu chi ti farria!

Donna Biatrici: E perciò è inutili, Fifì, parlari ntra di nui! Finemula! — Dimmi ’nna cosa: m’ ’i purtasti ’i dinari?

Don Fifì: T’ ’i purtai.

Donna Biatrici: Ah, pi chistu parli accussì!

Don Fifì: Ma ’u sta vidennu comu sì china di vilenu?

Donna Biatrici: Chi voi? ricordu di quannu ti bisugnaru sti dinari, (

imitando la voce umile e dolce del fratello:

“Suruzza mia, pi carità, ajutami tu ca sì tantu bona, sàrvami: jucai; persi: sarria lu disunuri!”—E tu lu sai c’appi a ricurriri a sta “diavula”, a sta “sbannuta” chi una signura ’un po’ riciviri “senza pericolo di compromettersi”, pi mannarla ’nPalermu a ’mpignarimi ammucciuni di me’ maritu l’oricchini di brillanti e ’u braccialettu pi ttia.

Don Fifì: M’hai fattu un favuri! E pi chistu ora ’un t’ê arricurdari ’u beni?

Donna Biatrici: Basta, basta. Dammi sti dinari. Mi purtasti tutti e’ cincucentu?

Don Fifì: (traendo il portafogli: Cci manca ’na cusuzza...

Donna Biatrici: ’U sapia — Quantu?

Don Fifì: Si m’avissi pututu aspittari, ’un dicu assai, nautri 15 jorna! ’Un capisciu pirchì tutta sta prescia! Nun cc’è tempu ancora â scadenza?

Donna Biatrici: No, nenti: dumani assira l’oricchini e ’u braccialettu hannu a scurari ccà. Mannai a chiamari a don Nociu, ’u sintisti. Avi ’a partiri stasira stissa.

Don Fifì: Chi forsi to’ maritu ti fici qualchi allusioni a ’i brillanti? Iddu ’un cc’è. ’Un avi arrivari dumani?

Donna Biatrici: Sissignora, appuntu pirchì avi arrivari dumani, vogghiu ca ’i brillanti scurassiru ccà.

Don Fifì: Uhm! e cu ti capisci? Chi t’hai a parari forsi cu i brillanti e i braccialetti davanti a tô maritu?

Donna Biatrici: Eh sì! E comu! Cc’è fari una facci! Avi a essiri un fistinu dumani!

Si sente sonare alla porta.

Donna Biatrici: Eccu don Nociu. Dammi, dammi sti dinari. Cci nni mancanu assai?

Don Fifì: (traendo il danaro dal portafogli: Te’, cuntali tu, ’un ’u sacciu. Mi pari ca su’ tri carti di centu...

Donna Biatrici: E una di cinquanta. Ccà cci mancanu centu cinquanta liri.

Don Fifì: T’ ’u dissi, mi pari! Si m’avissi pututu aspittari...

Donna Biatrici: Basta, basta. Cci ’i junciu iu. Ti nni po’ jiri.

SCENA III

LA GNÀ MOMMA E DETTI, POI DON NOCIU PAMPINA

Gnà Momma: Cc’è don Nociu Pàmpina. C’avi a trasiri?

Donna Biatrici: Facitilu trasiri. — Aspittati, gnà Momma. Viniti ccà.

se la chiama in disparte

— Vuijiti ’ntantu unni vi dissi.

Gnà Momma: (pianissimo:Nnô diligatu?

Donna Biatrici: Cci diciti ca ’a signura lu prega di veniri ’ncasa. Si veni subbitu, ’u faciti trasiri nna stanza d’ ’u signurinu, e mi viniti avvisari. Purtativi ’a chiavi, ca ’un cc’è nuddu chi v’apri. Faciti prestu.

Gnà Momma: Sissignura. Mi mettu ’u sciallu e vaju.

Via per l’uscio comune.

Don Fifì: Ma si po’ sapiri chi diavulu stai cuncirtannu? chi è tuttu stu misteru?

Donna Biatrici: Ccà cc’è don Nociu. Zittu!

Don Nociu: (entrando e salutando con enfasi: Bacio le mani alla mia signora! – Caro don Fifi... – Esposto ai comandi della signora.

Don Fifì: (cingendolo con un braccio e battendogli una mano alle terga: Sempri “esposto” vui, don Nociu!

Don Nociu: Sissignore. Tante volte, comu ’a Cristu a la colonna. – Ma è termini d’educazioni, mi pari “esposto ai comandi” – oltre che obbligo mio, qua, da umile servitore.

Donna Biatrici: E vaja, chi servituri vui, don Nociu! Tutti patruna semu ccà, senza distinzioni; vui, Fifi, me maritu, iu... vostra mugghieri, chi sacciu? ’a gnà Momma, me matri: tutti uguali! E ’un sacciu si iu, anzi, sugnu sutta di tutti.

Don Nociu: Per carità! Ma queste sunnu eresii, signora! Che dici?

Don Fifì: Lassatila diri, don Nociu! Senti diri ca è fimmina, e che tutti i fimmini, secunnu idda...

Donna Biatrici: No — tutti i fimmini! Certi fimmini. Pirchì cci su’ chiddi chi vi sannu pigghiari cu li boni, ca si sannu fari mansi mansi, (gli passa una mano su la guancia) vi sannu lisciari... – e chisti sunnu supra a tutti, anchi si vennu di nmezzu la strata!

Don Nociu: (impensierito, mangiandosi la foglia:Permetti, signura? Lei ha nominatu anchi mia moglie?

Donna Biatrici: No: dicìa in generali: me’ matri, ’a gnà Momma, iu... vostra mogli...

Don Fifì: Tutti fimmini e tutti uguali!

Don Nociu: Mi perdoni... – scusassi anche lei, don Fifi... – Ma mi pari che mia mogli – anchi in un discursu accussì generali – cci trasi comu a Pilatu nnô credu. – Io sono a servizio, va beni; ma mia mogli è sarvata; ed è mia cura ca ’un fussi misa ’mmucca di nuddu né pi bbeni né pi mali.

Donna Biatrici: Accussì gilusu nni siti? ca ’un si po’ mancu numinari? Vi’, chi focu!

Don Nociu: Nonsignora. Marciu cu ’un principio: Anciovi, sardine e mugghieri: chiddi, sutt’ogghiu e sutta salamoria; la moglie, sotto chiavi: eccula ccà!

trae una chiave dalla tasca, e la mostra)

Don Fifì: (ridendo:Bellu principiu, chistu, pi me’ soro!

Don Nociu: (ponendogli le mani sul petto: Ognuno il suo, don Fifi!

Donna Biatrici: (a don Fifì:Comu si chiujennu ’a porta, cci ha’ diri, ’un ristassi aperta ’a finestra!

Don Nociu: Va bbeni, signura. Ma l’obbligo del marito è di chiudere la porta.

Donna Biatrici: Ah, pi daveru ’un m’ ’u cridia! ca fussivu accussì spavintusu vui, don Nociu!

Don Nociu: Spavintusu? Nonsignura. E pirchì? Quannu unu ha misu ’i patti belli chiari avanti. – “Questa è la finestra... (’A porta ’a chiuju.) – Affàcciati: – ma sta accura ca nuddu m’avi a vèniri a diri: – ’Don Nociu, viditi ca vostra mugghieri si sta stuccannu ’u coddu d’ ’a finestra’” – mi pari che in questo nun cci fussi nenti di spavintusu. – L’omu considera la donna c’avi bisognu di pigghiari ventu a la finestra; la donna considera l’omu c’avi l’obbligu di chiudiri la porta. E basta – Che comandi mi deve dare la signora?

Donna Biatrici: —’nsumma... iu ccà ê parlari cu don Nociu...

Don Fifì: E chi mi nn’ê jiri? Pirchì? ’Un cci hai a diri...?

Donna Biatrici: Chi cci l’ê diri davanti di tia?

Don Fifì: E pirchì no? Chi cc’è? Parla, parla liberamenti. Ti detti chiddu chi t’avia a dari...

Donna Biatrici: Già, va beni... m’ ’u dasti... — Basta. Sintiti, don Nociu, haiu bisognu di vui, pirsuna fidata, cchiù chi di famigghia...

Don Nociu: Sissignura, per la devozzioni...

Donna Biatrici: Per la devozioni e pir tuttu .. .

Don Nociu: Signura, vidissi ca iu pirsuna di ntisa fina sugnu!

Donna Biatrici: E chi vuliti?

Don Nociu: Nun vogghiu nenti. M’addugnu chi llei — non so perché — mi parla cu un certo... àcido.

Donna Biatrici: No, nenti acidu — vi dicu anzi...

Don Nociu: Ma non sono le parole, signora mia! Chi semu picciriddi? Lei mi voli fari capiri, dentro le sue parole, quarchi cosa chi la parola nun dici.

Donna Biatrici: Chi aviti forsi ’u carbuni vagnatu, don Nociu, ca truvati mali in chiddu chi v’haiu dittu?

Don Nociu: Me n’appello a lei, don Fifì. Chi veni a diri che iu sugnu “cchiù chi di famigghia?” — Le rispondo: —  “Sissignura, per la devozione” — e mi dici: “Per la devozioni e per tuttu”— Chi venia diri stu “per tuttu”? — Chi veni a diri che qua semu tutti patruna, senza distinzioni, mia moglie compresa? Aju ’u carbuni vagnatu? Mi pari che llei, signura mia, l’avi bbonu addumatu e cuvatu dintra, nun sacciu pirchì, contra di mia!

Don Fifì: Chi contra di vui! chi contra di vui! Contra di tutti, aviti a diri! È un affari seriu!

Donna Biatrici: Ma chi è? chi haiu dittu? Chi forsi ora ’un sacciu cchiù parlari?

Don Nociu: Non è questo, signora mia. ’U voli dittu di mia chi è? La zona è scurdata.

Donna Biatrici: La zona? Chi zona?

Don Nociu: La zona civili, signura. Avi a sapiri chi avemu tutti tre zone in testa, comu tri cordi d’orologiu: la zona seria, la zona civili, la zona pazza. Chiù di tutti, duvennu viviri ’nsocietà, servi la civili; per cui sta ’nmezzu la frunti. — Nni mancirriamu tutti, signura mia, unu cu l’autru, comu tanti cani arraggiati! Non si può. Iu mi mancirria — modo d’esempiu — ccà a don Fifì. Invece chi fazzu? firriu la zona civili, e cci vaju davanti cu facci risolenti e la manu stinnuta: — “Oh quanto m’è grato di vedervi, carissimo don Fifì!” — Capisci, signura? — Ma può venire il momento chi li cosi si guastanu. E allura... allura iu cercu, prima, di girari qua la zona seria, per mettere le cose a posto, dari le mie raggioni, dire quattr’e quattr’ottu, senza tanti storii, quello che devo. — Ca si poi nun m’arrinesci di nudda manera, sferru, signura, la zona pazza, perdu la vista di l’occhi e ’un viu cchiù chiddu chi fazzu!

Don Fifì: Bellissimu! Bellissimu! Bravu don Nociu!

Don Nociu: Lei, signura, in questo momento, mi perduna, divi aviri girati bonu dentro di lei, per gli affari suoi, o la zona seria o la zona pazza, li quali cci stannu facennu dintra ’na rumurata di centu lapuna. Voli parlari cu mmia, inveci, cu ’a zona civili. Chi nni veni? Ca li paroli chi cci nèscinu di ’mmucca, sunnu sì d’ ’a zona civili, ma nèscinu stunati —nguì... nguì... — Facissi una cosa. ’A chiujssi! Nni mannassi ccà a don Fifi —

gli s’accosta

La pregu puru iu, don Fifì, si nni jissi...

Donna Biatrici: Ma no... pirchì? Lassatilu stari!

Don Fifì: Mi vuliti livari ’u spassu di starivi a sèntiri?

Don Nociu: (con intenzione:Perché lei, signora, qua — su la tempia destra — avi a girari ’a zona seria cu mia — e m’avi a parlari seriamenti. M i dovrebbe parlari seriamenti, a quattr’occhi, nell’interessi suo e nel mio!

Donna Biatrici: Ma nent’affatto! ’Un haju chi vi diri, iu. Vi mannai a chiamari p’incaricarivi d’un certu affari di fiducia...

Don Nociu: Scusassi, ’un vulia lei stissa, prima, ca don Fifi si nni jissi?

Donna Biatrici: Ma pirchì mi paria ca si putissi murtificari di chiddu chi v’ê diri.

Don Fifì: Mortificari? Oh bella! E pirchì? Chi cc’è di mortificarimi? Tra frati e soru...

Don Nociu: (con intenzione:Annunca lei nun mi voli parlari seriamenti?

Donna Biatrici: E chi stamu forsi jucannu? Certu ca vi vogghiu parlari seriamenti!

Don Nociu: E va beni. Eccumi ccà. — Badassi però, signura — mi lassassi diri chistu sulu — badassi che chi non gira a tempu ’a zona seria, po’ avveniri ca cci tocca poi di girari, o di fari girari all’autri, ’a zona pazza — cci l’avvertu!

Don Fifì: Mi pari ca siti vui ora, don Nociu, chi parlati stunatu...

Donna Biatrici: Già, mi sta parennu... Iu ’un capisciu...

Don Nociu: Perdono. Domando perdono. —

con stacco netto

Don Fifi, mio padre avia tutta ’a frunti spaccata.

Don Fifì: Chi cc’entra ccà vostru patri?

Don Nociu: Nicareddu — sceccu — me’ patri — inveci d’arripararisi ’a facci, s’arriparava li manu. Quannu cadìa, mittìa ’i manu nn’arreri e si spaccava ’a frunti. — Iu, don Fifì, mettu li manu avanti. Li mettu avanti, pirchì la fronti — iu — m’ ’a vogghiu purtari sana, libera — sgombra!

Don Fifì: Ma scusati, si ’un capiti ancora ’a raggiuni pi cui me soru vi mannau a chiamari, chi mittiti ’i manu avanti?

Don Nociu: Chiudu la zona seria, e riapru la civili. —

s’inchina

Aicomandi, signora — parlassi.

Donna Biatrici: Duvissivu partìri stasira stissu pi Palermu.

Don Nociu:(con balzo di sorpresa): Comu,signura? pi Palermu? Si dumani arriva il principali!

Donna Biatrici: Chi avi forsi tuttu stu bisognu di voi ’u principali a lu scagnu dumani?

Don Nociu: Chi veni a diri, scusi? E chi cci staiu a fari iu allura a lu scagnu? E pirchì mi teni annunca?

Donna Biatrici: Mi pari ca vi teni comu pirsuna di fiducia, per custodia; cc’è ’a cassaforti... — vi duna alloggiu nnâ stanza allatu...

Don Nociu: Per questo soltanto? Lei mi voli avviliri! Io scrivo, signora.

Don Fifì: ’Un ’u vidi c’avi ’a pinna?

Don Nociu: ’U tavirnaru, scusassi, c’ ’un teni ’a cima d’addauru e ’a buttischiedda ca penni, pi ’nsigna d’ ’a taverna? E iu tegnu ’a pinna!

Don Fifì: Sicuru! Comu ’nsigna di professioni. Chi nu faciti puru ’u giurnalista?

Don Nociu: Lasciassi stari il giornalista! Attività superflua, che esplicu a parti. Il giornalista lo faccio di notti. Scrivo per conto del principali, tengo registri, sbrigo affari in piazza. Che vuol diri? Chi si figura che noi lì scherziamu, o chi iu cci fussi pi pupu? O chi forsi ha ’ntisu a suo marito, il principali, lamentarsi di mia?

Donna Biatrici: No! chi diciti? Me’ maritu? Me’ maritu nni fa la scuma a la vucca di vui!

Don Nociu: E lei, inveci — mi voli mannari ’nPalermu stasira stissa?

Don Fifì: Pirchì? chi cc’è, a mannarivi ’nPalermu?

Donna Biatrici: Si a me’ maritu cci ’u dicu ça vi mannai iu? ’Un vi pozzu dari un incaricu?

Don Nociu: Comandi sempri! — padrona mia — come no? – E per me, don Fifì, jiri a dari ’na vuccata d’aria nnâ ’na gran città comu Palermu, ma si figurassi! è la vita! Iu ccà soffucu, don Fifi! ’Un cc’è aria per me! Appena caminu pi li strati di Palermu mi sentu subitu n’autru, ’un mi pari di caminari cchiù ’nterra: mi s’aprinu l’idei, lu sangu mi frij nni li vini... Fussi natu ddà o in Continenti, cu’ po’ sapiri chi sarria iu a chist’ura!

Don Fifì: Professuri, deputatu... e macari ministro...

Don Nociu: E re! – Non esageriamo – Pupi semu, don Fifì. Siamo pupi. Lo spirito divino trasi in nui e si fa pupu. Pupu iu, pupu lei, pupi tutti. Duvissi bastari essiri criati pupi così per volontà divina. Nonsignori! Ognunu poi si fa pupu per conto suo, quel pupo chi po’ essiri o chi si cridi d’essiri – e allura accumincia la sciarra. Perché ogni pupu, signora mia, voli purtatu il suo rispettu, non per quello che è, ma per quello che si crede, per la parte chi divi rapprisintari. A quattr’occhi, ’un è cuntenti nuddu d’ ’a so’ parti: ognunu mittennusi davanti lu so pupu, cci tirirria macari ’na sputazzata ’nfacci. Ma dagli altri no, dagli altri lu voli rispittatu. Modu d’esempiu. Lei signora, qua, è mogli, è veru?

Donna Biatrici: Mogli — già!... Almenu...

Don Nociu: Si vede dal modo comu lu dici, ca nun nn’è cuntenta – pur non di meno, come mogli, lei voli il suo rispetto, è veru?

Donna Biatrici: ’U vogghiu? Autru s’ ’u vogghiu! Lu pritennu! E guaj a cu’ ’un mi lu porta!

Don Nociu: Lo vede? Caso in fonte. E così, ognuno! — Lei, forsi, col cavalier Fiorica, mio riverito principali, si lu canuscissi soltantu comu un bonu amicu, cci potrebbe stari insieme divinamenti, nni la paci di l’àncili. La sciarra è di li dui pupi: il pupo-marito e la pupa-mogli c’un ponno stari ’nsiemi pirchì vonnu purtatu ognunu il suo rispettu, e dintra, si scìppanu l’occhi; benché poi, niscennu fora, si mettinu a braccettu – zona civili lei, zona civili lui, e zona civili tuttu il pubblico ch’appena vi vede passari, cu’ si scansa di ccà, cu’ si scosta di ddà, inchini, scappellati – e li dui pupi godono! si fannu tanto di cori!

rappresentare mimicamente tutta questa scena

Don Fifì: (ridendo):Sapiti ca siti spassusu pi daveru vui, don Nociu?

Don Nociu: Ma questa è la vita, don Fifì! Conservare il rispetto della gente, signora! Tenere alto il pupo – qual’egghiè – ca tutti cci facissiru sempri tantu di cappellu! – Non so se mi sono spiegato. – Vinemu a nnui, signura: – chi cc’è jiri a fari ’nPalermu?

Donna Biatrici: (impressionata, e rimasta astratta, sopra pensiero):’nPalermu?

Don Fifì: Oh, Beatrici... allucchisti?

Donna Biatrici: Ah — già... no — Mi parsi ca ’ntisi trasiri ’a gna Momma.

Don Nociu: Forsi la signura ha canciatu di penseri?

Donna Biatrici: No, no, ’un haju canciatu nenti.

a don Fifi

Unni ’i misi ’i dinari?

Don Fifì: Vidi ca ’i mittisti ddocu, supra stu tavulineddu...

Donna Biatrici: Ah, ecculi ccà. Chisti, don Nociu, sunnu tricentu cinquanta liri.

gliele dà

Don Nociu: E chi nn’ê ffari?

Donna Biatrici: Aspittati. Vi nni v’ê pigghiu nautri centu cinquanta di dda dintra e du pòlisi...

Don Nociu: (guardando don Fifi con severità: Dô munti?

Don Fifì: Precisamenti, dô munti. Pirchì mi taliati?

Don Nociu: No, niente! Ai comandi.

Donna Biatrici: Si tratta del resto di ritirari l’oggetti. Un paru d’oricchini di brillanti e un braccialettu cu una perla grossa – in dui astucci. – Aspettati: vaju a pigghiu sti polizzi...

Via per l’uscio a destra.

Don Fifì: Siccome mia sorella li ’mpignò pi fari un favuri a mmia, di nascostu di so maritu...

Don Nociu: (interrompendo:Ma pi carità, don Fifi, io sono un suo servitore!

Don Fifì: No – ’un haju nudda difficoltà a dirlu. Ho restituito a mia sorella il denaro. E me soru avi piaciri chi l’oggetti turnassiru subitu ’ncasa.

Don Nociu: Cu tutta sta furia? Nun putia aspittari duma-ni? passannudumani?

Don Fifì: Già, cci ’u dissi puro iu... ’Un sacciu pirchì tutta sta furia...

Don Nociu: Scusassi, e chi scusa cci ’nventa dumani a ’u principali d’avirimi mannatu ’nPalermu giustu a la vigilia del suo arrivo?

Don Fifì: Uh, pi chistu, mancassi a una fimmina ora di truvari scusi!

Don Nociu: Ma cu tanti jorna, scusassi, chi manca di ccà ’u principali, nun m’avirria pututu mannari prima, senza faricci addunari di nenti?

Don Fifì: Veramenti ’i dinari cc’ ’i purtai ora, iu...

Don Nociu: (non persuaso):Don Fifi, ccà sutta quarchi cosa cc’è! Vidissi ca so’ soro avi quarchi storia p’ ’a testa!

Don Fifì: Sì, m’ha parsu un pocu ’nfusca puru a mmia... Ma chi storii po’ aviri? ’A solita storia, ’u sapiti! ’A gilusia!

Don Nociu: E manna a mmia ’nPalermu?

Don Fifì: Dici ca voli assolutamenti ca li gioj scurassiru ccà appunto pirchì dumani arriva so’ maritu.

Donna Biatrici: (rientrando tutta alterata in viso, come se di là avesse sostenuto una violenta discussione:Eccu ccà... eccu ccà...

Don Fifì: Oh... e chi t’avvinni?

Donna Biatrici: (dominandosi:Chi m’avvinni? Chi mi vidi?

Don Fifì: Chi sacciu?... Mi pari tutta...

Donna Biatrici: Ah, nenti... ’Un putia truvari ’i pòlisi, e mi scantai.

porgendole a don Nociu

Ecculi ccà, pigghiati – e chisti su’ l’autri centucinquanta liri.

Don Nociu: Va beni. Ma a chiddu chi cci avi a diri dumani a ’u principali ca ’un mi trova ccà, lei cci ha pinsatu, Signura?

Donna Biatrici: Haju pinsatu a tuttu! (gli mostra nell’altra mano un altro pacchetto di denari) –’U viditi? Ccà cci sunnu i dinari p’ ’u vostro viaggiu e n’autri cento-cinquanta liri...

Don Fifì: Ma tutti sti dinari... tu?...

Don Nociu: Ncà questo è tutto, don Fifi! Quannu cci sunnu appuntu tutti sti dinari...

Donna Biatrici: Chi è? Chi veni a diri? Chi aviti osservazioni da fari?

a Fifì

Su’ dinari mei, misi di parti.

a don Nociu

Quannu cci sunnu tutti sti dinari? chi vuliti diri?

Don Nociu: Nenti, signura mia! Ca lei si po’ pigghiari ’u piaciri di moviri li fila d’un pupu, comu voli, e di farimi caminari fin’a Palermu!

Donna Biatrici: ’Un vi cci staju mannannu pi piaciri; ’u sapiti pirchì vi cci staju mannannu! Ora poi, cu chist’autri centu cinquanta vui, ’nPalermu, don Nociu, sapiti chi m’aviti accattari? Un bellu gulè cu ’i pinnenti.

Don Nociu: (stordito:Un gulè?

Donna Biatrici: Cu i pinnenti. A me’ maritu cci dirò ca lu vitti ccà, ’ncoddu a una certa pirsuna, amica mia, ça mi piaciu tantu! E chi cci vosi mannari a vui ad accattarimillu. – Me’ maritu sti capricci m’ ’i sapi!

Don Nociu: Ma iu, signura, scusassi, chi sacciu accattari...?

Donna Biatrici: ’Un fa nenti! Nnô casu, turnati e mi viniti a diri ca ’un lu putistivu truvari.

Don Nociu: E allura tinissi ccà, chi mi duna a ffari sti dinari?

Donna Biatrici: No. Mi farria tantu piaciri chi mi l’accattassivu pidaveru! ’U vurria uguali e accattatu di vui, don Nociu!

Don Nociu: Ma pirchì di mia? chi cci pigghiau cu mmia, signura? Uguali? Chi uguali? si iu ’un sacciu com’è?

Donna Biatrici: V’ ’u dicu iu. Aviti a jiri nni Mercuriu, ch’è ’u nostru giojelleri. Sacciu ca ’u gulè di st’amica mia fu certu accattatu ddà. Jiti ddà, ed è certu ca ’u truvati. – Partiti subitu?

Don Nociu: Signura, iu sugnu mezzu stunatu. – Mezzu? Chi mezzu? Tunnu!

Don Fifì: Ma mi pari ca ’a scusa, don Nociu, è truvata perfetta!

Donna Biatrici: Megghiu di chista? Megghiu di chista ’un cci ’a putia priparari a me’ maritu, una surprisa! Avi a essiri un piaciri pi iddu, quannu dumani assira mi vidi cu stu gulè ’npettu! – Viditi chi cc’è una cursa chi parti ora a li sei.

Don Fifì: (guardando l’orologio:Cc’è ancora un’ura pi cchistu! Aviti tutt’ ’u tempu.

Don Nociu: Per me, dui minuti. V’ê cchiùju ’u scagnu, chiuju prima cô la stanga e cu lu catinazzu la porta d’ ’a mè stanza, e pozzu partiri. Vurria ca st’ura di tempu fussi cchiuttostu, ccà, p’ ’a signura.

Donna Biatrici: Pi mmia? E chi cc’entra pi mmia?

Don Nociu: Si vossignoria vulissi ancora pinsari... riflettiri...

Donna Biatrici: No, nenti, ’un haju cchiù chi pinsari iu! Jitivinni, jitivinni, partiti cuetu c’ ’a cursa d’ ’i sei, e tantu basta.

Don Fifì: Jamu, don Nociu. Vegnu cu vui. – Addiu, Biatrici.

Donna Biatrici: Addiu, addiu.

Don Nociu: Signura cci arricordu ’u fattu di me’ patri chi s’ammucciava li manu!

Donna Biatrici: Ancora?

Don Nociu: Mi nni vaju. Cci baciu li mani.

arrivato con don Fifì davanti alla porta, torna indietro

Signura, voli ca cci purtassi qua a mia moglie?

Donna Biatrici: Vostra mogli? ccà?

ridendo rabbiosamente

’Un cci manchirria autru! Sarria propriu di ridiri!

Don Nociu: (serio, quasi funebre:Per mia quiete, signura.

Donna Biatrici: Va’, jitivinni! chi siti pazzu? Chi mi nn’ê ffari iu ccà di vostra mugghieri?

Don Nociu: ’Un nn’avi chi nni fari nenti, certu, una signura comu lei! Ma iu cci dicu: per mia quiete.

Donna Biatrici: E ’un ’a chiujiti sutta chiavi vui, secunnu ’u vostru principiu? ’Un cci mittiti puru ’a stanga davanti la porta?

Don Nociu: Stanga e catinazzu ci mettu, signura. – E cci vegnu a purtari ’i chiavi ccà a llei.

Donna Biatrici: Ma ’un cc’è bisognu! chi cc’è bisognu? Tinitivilli!

Don Nociu: Ah, nonsignura. Si non voli qua a mia mogli, armenu ’i chiavi si l’avi a pigghiari! Non transigo!

Donna Biatrici: E va bbeni, va bbeni, purtàtili, abbasta ca ’un pirditi cchiù tempu!

Don Nociu: Andiamo, don Fifì.

arrivato dinanzi la porta, si volta

Mi dissi un gulè cu ’i pinnenti?

Donna Biatrici: Auff! Gnursì. Cu ’i pinnenti.

Don Nociu: A rivederla, signura.

Donna Biatrici: Vi salutu.

Don Nociu e don Fifi, via per l’uscio comune.

SCENA IV

donna biatrici e il delegatu spanò

Donna Biatrici: (affacciandosi tutta ansiosa all’uscio a destra:Signor delegatu, signor delegatu, trasissi, trasissi ccà...

Spanò: Lei mi ha fulminato, signora! Sono ancora comu si m’avissi cadutu un tronu di chiddi scasciusi davanti li pedi – privo di Dio!

Donna Biatrici: ’Un è cchiù tempu di discurriri, signor Delegatu! È tempu di cuncirtari chiddu chi si divi fari! Si figurassi chi mi vulia purtari ccà a so’ mugghieri!

Spanò: Lui? Qua?

Donna Biatrici: Cc’è cchiù prova megghiu di chista? “Partu, e cci lassu ccà a me’ mugghieri!” Ccà, capisci? Sutta lu stessu tettu! ’Un cc’è cchiù unni arrivari!

Spanò: Ma si calmi, lei, signora! si calmi!

Donna Biatrici: Chi m’è calmari! chi m’è calmari! Mi dicissi cchiuttostu subitu subitu chiddu chi s’avi a ffari! Mi nn’ê nesciri! Cc’è dari una lezzioni chi nun si l’avi a scurdari cchiù, davanti a tuttu lu paisi!

Spanò: Ma le conseguenze, signora, le conseguenze: l’ha misuratu tutti?

Donna Biatrici: Ca m’è spàrtiri, dici lei? Sissignura! Ma accussì cu bbonu, no! Prima 1’ê spurcificari davanti ’a tuttu lu paisi e poi mi spartu! Pirchì vasinnò, si mi spartu cu ’u bbonu, sapi chi dicinu? ca ’u tortu è miu! No, no! Cci avi a essiri ’u scannulu, e grossu! L’hannu a vìdiri tutti cu è stu cavaleri Fiorica ca tutti rispettanu! – Iu cci fazzu ’a denunzia – Lei è un pubblicu funzionariu, e ’un si po’ tirari indietru.

Spanò: Va bbeni, signora... certu... si lei mi fa una denunzia...

Donna Biatrici: Cci ’a fazzu, cci ’a fazzu; mi dicissi lei stissu comu cci l’ê fari!

Spanò: Ma no... scusassi... chi cci l’ê diri puru iu comu l’avi a fari?

Donna Biatrici: (un po’ civettando, per rabbia: ’Un mi voli ajutari? – Signor Delegatu, ’un mi voli ajutari?

Spanò: Ma sì, signura, comu nun la vogghiu ajutari? Ma consideri che iu sono un amico...

Donna Biatrici: Lei avi a essiri per la giustizzia!

Spanò: Sissignora, e sono obbligato a ’un guardari nfaccia a nessuno – e vaju così, signora – a testa alta – sempri – anche davanti al Padreterno, signora! Ma per la venerazione che portu a la santa memoria di suo padre, chi fu patri anche pir mia, signora – privo di Dio, quantu mi vuliva bbeni, signura, e quanti cosi mi ’nsignò – vede, signora, anche questo, guardi... che ccerti piccoli piccati viniali...

Donna Biatrici: Piccati viniali? piccati viniali lei li chiama?

Spanò: No... eccu... sintissi... Mi lasci dire! Guardi com’è... Facissi cuntu che qua cc’è una bellissima tavula cunzata... tutto fino... tuttu sempri dilicatu... sempri pani francese... E chi voli? Ogni tantu po’ veniri lu spinnu d’un tozzu di pani niuru, di casa... Questo è!

Donna Biatrici: Ah, lei parla accussì?

Spanò: Da amico!

Donna Biatrici: Di cui? d’iddu! amicu d’iddu!

Spanò: No, signora — suo!

Donna Biatrici: E s’è amicu miu, lei allura avi a rapprisintari la giustizzia e la forza, qua – pi mia chi sugnu una povira fimmina debbuli e sula, chi ’un mi pozzu difenniri di mia e haju bisognu d’ajutu. – Comu si fa sta denunzia?

Spanò: Per la denunzia ’un cci voli nenti. È il serviziu, signora. Si figura ch’è facili? È un serviziu delicatissimu e difficili. Bisognerebbe prima di tuttu accedere alla faccia dei luoghi... studiari la topografia — a chi cci pari? — indizii... prove...

Donna Biatrici: Tuttu pruvatu, tuttu studiatu – ’un cc’è bisognu di nenti! Lei canusci a donna Rocca ’a Saracina?

Spanò: È pirsuna nostra, signura.

Donna Biatrici: Tantu megghiu! S’ ’a mannassi a chiamari! Cci sapi diri tuttu idda, puntu pi puntu!

Spanò: Signora, ma se cci ho parlato? Siamo a giornu di tuttu, noi. Due porte abbiamo, signora. Una dalla parte di lu scagnu del cavaliere, e l’autra dâ parti di ddà, delle due stanze annesse allo scagno, abitazioni di don Nociu Pàmpina. Or dunque. C’è una porta di mezzu, tra lu scagnu e li du’ cammari di don Nociu: porta, chi don Nociu soli chiudiri di ccà, dalla parte di lu scagnu, cu la stanga e lu catinazzolu. Va beni? Or dun-que. Lei cci va cu li guardii contemporaneamenti da le dui parti? Che nn’è viene? Che quelli nun àprinu mancu si veni Diu, si prima nun hannu richiusu sta porta di nmezzu, facennusi attruvari, unu di ccà e l’autra di ddà!

Donna Biatrici: E allura ’un cc’è rimediu?

Spanò: ’Un cc’è rimedio? Ncà qui sta l’uomo dell’arte. Nel trovare il rimedio. Si lei, per esempiu, avissi ’a chiavi d’ ’u scagnu...

Donna Biatrici: L’haju! l’haju! Mi l’avi a purtari don Nociu, ora, prima di partiri! L’aspettu!

Spanò: Don Nociu cci porta ’a chiavi?

Donna Biatrici: M’ ’u dissi iddu, senza dumannariccilla iu! Mi la voli vèniri a purtari iddu, pi forza! Iu anzi nun vulia!

Spanò: Nun capisciu! E allura? Allura lei po’ essiri cchiù chi sicura che don Nociu non avi il benché minimu sospetto, signura.

Donna Biatrici: Ma chi dici? E pirchì mi vulia purtari ccà allura ’a sò mugghieri?

Spanò: Ncà picchi... pirchì... cci l’è... perché nel paese è notorio a tutti, signora...

Donna Biatrici: Ch’iu sugnu gilusa, è veru? E pi livarimi ogni pretestu... Ma cu sta scusa ch’iu sugnu gilusa, iddu fa tuttu chiddu chi voli! Cci ’u dimostru iu ora però, a tuttu ’u paisi, si sugnu gilusa a tortu o a raggiuni! Lei dici ca ’un cc’è cchiù difficoltà, avennu ’a chiavi, è veru? Apri ’u scagnu, prima ca iddu avissi ’u tempu di chiudiri ’a porta di mezzu, e...

Spanò: (con un sorriso di compatimento: Ah, chi apru? Già, apru! E chi è stupidu ’u cavaleri, ca trasi nn’idda, chiujennu sulu a chiavi ’a porta d’ô scagnu? Cci metti puru ’u palettu, signura! E chi grapu allura iu? comu grapu? E ffari li ’ntimi, attirrari la porta, e nni stu frattempu, ’u cavaleri avi tuttu ’u tempu di chiudiri, di metterci ’a stanga e ’u catinazzu. — Non si fa così, signora! E allura facili sarria, fari ’u diligatu...

Donna Biatrici: E comu si fa, comu si fa allura?

Spanò: Comu si fa!... Il cavalieri arriva a li deci? Unu avi a èssiri già lì dentro ammucciatu nnô cammarinu unni ’u cavaleri teni ’a pressa, mezz’ora prima, alle nove e mezzu. È tuttu fattu. Si piglia nell’ala!

Donna Biatrici: (contentissima, esultante, in gran fretta:Mi facissi fari... mi facissi fari ’a denunzia...

(Si sente sonare il campanello).

Spanò: Mi pari ca sonanu.

Donna Biatrici: Sissi, chistu è don Nociu chi mi porta ’a chiavi! Si ritirassi, si ritirassi ccà un momento...

Spanò: Si piglia nell’ala — ha capito?

Via in fretta per l’uscio a destra.

SCENA V

don nociu, donna sabina, donna biatrici

Don Nociu: (dietro la tenda della porta in fondo con una valigetta in mano:Permesso?

Donna Biatrici: Avanti, don Nociu!

con un gesto d’indignazione e di meraviglia, vedendo entrare insieme con don Nociu la moglie

—E chi è?

Don Nociu: Signora, cci ho portato mia moglie.

Donna Biatrici: (su le furie): Vui vila ripurtati ora stissu, senza perdiri un minutu di tempu!

Don Nociu: Mi lasci dire, signora...

Donna Biatrici: ’Un vogghiu sentiri nenti! Purtativilla, vi dicu, subitu su du’ pedi, ca nun la vogghiu né sentiri né taliari!

Don Nociu: Signura, me’ mugghieri ’un avi né colera né autra malatia c’ammisca. È pulita, modesta...

Donna Biatrici: Ma sarà pulitissima, lu criu! Modestissima, mi lu figuru! Ma iu nun n’haju chi nni fari! E mi fazzu maravigghia di vui chi sapennu chi cca — vui — ’un cci aviti nenti chi fari, siti vinuta appressu a vostru maritu!

Donna Sarina: (con gli occhi bassi, ma con voce chiara:Signurina, si me’ maritu mi cumannau accussì?

Don Nociu: Benissimo!

Donna Biatrici: Vi putiavu risparmiari tutta st’obbedienza, pirchì a vostru maritu iu cci avia assolutamenti proibbitu di purtarivi ccà!

Donna Sarina: (c.s.): Ma chistu iu nun lu putia sapiri, signurina.

Don Nociu: Benissimo!

Donna Biatrici: Cci ’a ’nsignastivu bbona ’a parti, ah?

Don Nociu: Nonsignora: dici la verità — placida — modestamente — comu la deve dire. — Io ho fatto l’obbligo mio ’a purtariccilla. Lei non la voli?

Donna Biatrici: Vi dissi ca ’un nn’aju chi nni fari!

Don Nociu: La po’ teniri anchi in cucina, anchi ni la carbunera, la po’ fari anchi dormìri sutta lu cufularu...

Donna Biatrici: Vui chi mi vuliti fari scatasciari bona pi bona oggi?

Don Nociu: Non si riscaldi. — Dunque lei nun la voli, è veru? — Stabilito — Iu cci l’ho portata, e lei nun la voli. — Sarina: aspetta: zona civili — riverenza — e a ccasa! — Occhi ’nterra, e senza vutarinni!

Donna Sarina: Serva sua.

Don Nociu: Benissimo!

Sarina via, per la porta in fondo.

Don Nociu: E allora — signora (traendo le chiavi dalla tasca in petto della redingote e porgendole con solennità) — ecco le chiavi! Io parto. E pinsassi, signora, che il mio onore è nelle sue mani!

TELA

ATTO SECONDO

SCENA I

donna biatrici e la gnà momma

Donna Biatrici: (tutta sconvolta, scarmigliata, su le furie, presso l’uscio di sinistra, grida verso l’interno a la gnà Momma: ’Un fa nnenti! Subitu, pigghiati comu veni veni! Purtati ccà! portati ccà!

s’avvia verso l’uscio a destra aperto, poi torna indietro

Nenti... vegnu a pigghiari puru iu! Vui jiti!

Gnà Momma: (comparendo dall’uscio a sinistra sovraccarica di biancheria: Oh mamma mia, signurina, staju murennu... Ma chi voli fari ora voscenza, chi voli fari?

Donna Biatrici: V’haju dittu chi chista ’un è cchiù casa mia! Subitu! Jiti a jittari sta robba nnô baùllu, ddà.

indica l’uscio a destra

Iu v’êpigghiu l’autra! Stasira ê scurari fora di ccà!

La gnà Momma, sempre lamentandosi, via con la biancheria per l’uscio a destra. La si-donna Biatrici, per l’uscio a sinistra. Poco dopo, rientrano in iscena dai due usci opposti: la gnà Momma a mani vuote, donna Biatrici carica di biancheria.

Gnà Momma: (accorrendo, per levarle la biancheria: Dàssi ccà! dàssi ccà! dàssi a mmia!

Donna Biatrici: (ricusando:Lassatimi fari! Jiti a pigghiari ’u restu vui! V’haju dittu ch’ê scurari fora di ccà stasira!

Via per l’uscio a destra.

Gnà Momma: Oh bedda Matri Maria!

Via per l’uscio a sinistra. Poco dopo, dall’uscio a destra si sente un gran grido di donna Biatrici.

Gnà Momma: (a precipizio, rientrando in iscena: Chi fui? Signurina, chi fui?

Donna Biatrici: (atterrita, tremante, convulsa, rientrando dall’uscio a destra:Un scurpiuni! Un scurpiuni tan-tu, accussì! mi nisciu di mmezzu ’a biancaria!

Gnà Momma: E chi fici? chi fici? un scurpiuni pi daveru?

Donna Biatrici: Gnursì! Tantu! Mi passau di ccà, di supra ’a manu, poi d’ ’u vrazzu!

Gna Momma: E ’a muzzicau? ’a muzzicau?

Donna Biatrici: No! Fici subitu accussì e ’u fici cadiri! Taliati... armenu mi pari ca ’un m’avissi muzzicatu...

Gnà Momma: Nonsi... nenti... nenti... Ma forsi era quarchi virmuzzu di cascia...

Donna Biatrici: Lu tradimentu era! lu tradimentu ammucciatu ccà – ’nmezzu ’a biancaria di lu lettu – ’u viditi? Ma cci scacciai la testa, comu vosi Diu!

Gnà Momma: Ah, sissi? ’U potti arrivari cu ’u pedi?

Donna Biatrici: ’U scurpiuni? Si nni scappò! A stu tradituri cci scacciai ’a testa, comu vosi Diu! – Jiti, jiti a pigghiari l’autra robba – Ma jittai tuttu ’nterra iu ddâ dintra... Gna Momma, viniti... – cu’ sa, ristau sutta a quarchi linzolu, e mi scappa fora di novu...

Gnà Momma: Cci cridi ca mi scantu puri iu? Sugnu... ’u sapi Diu comu... ’Un haju cchiù sangu nni li vini, signurina mia... Ah chi fici voscenza! chi fici! S’avissi datu ’ntisa a mmia!

Donna Biatrici: ’Un mi sustati, gna Momma! Fici chiddu c’avia a fari. Allistemunni! Jiti a pigghiari ’a robba ca ô scurpiuni ccà, cci pensu iu...

Mentre le due donne s’avviano per gli usci opposti, una furiosa scampanellata alla porta.

Gnà Momma: Oh matri di Diu! E cu’ sarà?

Donna Biatrici: Forsi è ’u diligatu chi mmi veni a dici...

Gnà Momma: Vergini Maria, moru!

Donna Biatrici: Chi mi vuliti fari pigghiari li cimi? C’aviti di scantarivi vui? Cu vi cci ammisca? chi cci aviti a spàrtiri voi?

Gnà Momma: Nca pi voscenza, signurina! Chi mi scantu pi mmia?

Donna Biatrici: ’Un vi nn’incarricati di mia! Jiti a gràpiri. Si è ’u diligatu, ’u faciti trasiri ccà e cci diciti c’avissi pazienza un momentu. ’Un mi pozzu prisintari accussì!

Via per l’uscio a destra. La gnà Momma va ad aprire per la comune. Poco dopo si sentono grida dall’interno, e quindi entrano la si-donna Assunta Labella seguita da don Fifì che tiene per le braccia la gnà Momma e la scrolla furiosamente. Madre e figlio sono ansanti, anch’essi sconvolti.

SCENA II

La si-donna assunta labella, don fifì,

la gnà momma, poi donna biatrici

Donna Assunta: (correndo con le mani per aria, prima verso l’uscio a destra, poi verso l’uscio a sinistra e gridando: Beatrici! Beatrici! Unn’è? Unn’è? Beatrici! Beatrici!

entra per l’uscio a sinistra, sempre gridando

Gnà Momma: (difendendosi da don Fifì che la investe: Ncà s’ ’a pigghia cu mmia, signurinu?

Don Fifì: (investendola): Cu vuim’ ’a pigghiu, gnursì! cu vui, vecchia stolida! L’obbligu vostro era d’avvirtiri a mmia!

Donna Assunta: (rientrando dall’uscio a sinistra): Unn’è me’ figghia? Dicitimi unn’è! Beatrici! Beatrici!

Donna Biatrici: (accorrendo alle grida dall’uscio a destra e buttandosi tra le braccia della madre):Mamà! Mamà! Ah, matruzza mia!

scoppia in singhiozzi

Donna Assunta: Figghia mia! figghia! Chi facisti? chi facisti? Ti cunsumasti, figghia!

Gnà Momma: (c.s.): Ma chi avia a vèniri, signurinu, si vosi fari tuttu pi forza d’ ’a so’ testa, senza sèntiri a nuddu!

Don Fifì: E vui viniavu nni mia!

Gnà Momma: ’Un vosi! ’un vosi! Cci ’u dissi tanti vôti, mara di mia! — È veru, signurina? Cci ’u dicissi voscenza! “Si rivurgissi a so’ frati ch’è omu! Parlassiccinni prima ’a so’ matruzza ca cci po’ dari boni cunsigghi!”

Donna Assunta: Ah comu, nenti mancu a mmia nn’avivi a dici, figghia scunsigghiata?

Don Fifì: (afferrando per il braccio la sorella e strappandola dalla madre):Vurria sapiri chi cci chianci ora! ’U sai c’hai misu tuttu un paisi suttasupra?

Donna Assunta: L’arristaru, figghia, l’arristaru!

Gnà Momma: A ’u signurinu? Matri di Diu!

Donna Assunta: E puru a idda!

Gnà Momma: Puru a idda?

Donna Biatrici: Tutti dui? Cci haju piaciri! Chistu è chiddu chi vulia!

Donna Assunta: Ma chi dici, figghia!

Don Fifì: La vrigogna? lu scannulu?

Donna Biatrici: Sì, sì, lu scannulu! e la vrigogna supra di iddu!

Don Fifì: E supra di tia, armalazza! Chi ti figuri chi cci hai guadagnatu cu sta pazzia chi facisti?

Donna Biatrici: Ah! ca pozzu riciatari, si Diu voli! E chi cci haiu datu la lizzioni chi si  miritava! Sugnu libera! sugnu libera!

Don Fifì: Libera? Pazza. Chi libera? Ca ti nni veni a casa nni mia ora, senza putiri cchiù nèsciri ’u nasu fora d’ ’a porta, cu tutti l’occhi supra di tia, cu’ sa ti vidinu moviri un jiritu! Senza cchiù statu, né schetta né viduva né maritata!

Donna Biatrici: ’Un mi nni ’mporta, ’un mi nni ’mporta nenti, basta ca ’un viju cchiù a iddu! Mi stava priparannu ’i me’ robbi pi jiriminni! Avi d’arsira chi mi priparu!

Don Fifì: E ajeri iu era ccà! (alla madre). ’A vitti, ajeri, e mi parsi chi quarchi cosa stava cuncirtannu! — Dimmi una cosa, fu dda sbannuta chi ti truvai ccà?

Gnà Momma: Chista, chista sbannuta, sissi, signurinu! Ca cci lu gridai iu, si cc’era cuscenza ’a cunsumari accussì una famigghia!

Donna Assunta: Ma cu’ è? cu’ è? cu’ fui?

Gnà Momma: Donna Rocca ’a Saracina, signura!

Donna Assunta: Ah — oh Diu! cu cchista, figghia, ti mittisti?

Don Fifì: Cci ’a truvai ccà, cci dicu, tutti dui a pani e caciu!

Donna Assunta: Fu idda allura; fu idda ca t’ ’u misi ’ntesta?

Donna Biatrici: ’Un m’ ’u misi ’ntesta nuddu! m’ ’u misi ’ntesta iu! pi falla finita una volta e pi sempri!

Donna Assunta: Ma comu tu, Fifì, ’un ti ’mmaginasti?

Don Fifì: Mi putia ’mmagginari chistu? C’arrivassi fino a stu puntu? E appi ’u curaggiu di chiamari ccà a don Nociu e di mannarinnillu nPalermu!

Gnà Momma: E si figurassi ora c’arriva stu galantomu!

Donna Assunta: E trova a so’ mugghieri arristata!

Don Fifì: Quannu cci ’a vulia purtari ccà! Cci ’u dissi davanti di mia!

Gnà Momma: Ma cci la purtau, signurinu! cci la purtau doppu chi voscenza si nni ju!

Don Fifì: Ccà?

Gnà Momma: Sissi! Mentre cc’era ’u diligatu.

Donna Assunta: ’U diligatu?

Don Fifì: Chi diligatu?

Donna Biatrici: Brava, gna Momma, sicutati, sicutati a fari ’a spia vui!

Gnà Momma: Oh signura! ma ’u sta vidennu c’accusanu a mia? e hannu raggiuni! pirchì quannu cci jvi a chiamari ’u diligatu, iu avia a cùrriri nnô signurinu ccà ad avvirtirlu, e nun lu fici, pi obbidiri a voscenza!

Don Fifì: Ma nni quali diligatu jìstivu? Nni Spanò? certu!

Gnà Momma: Sissignura!

Don Fifì: E figuramunni! Stu gran curnutu! ’Un cci parsi veru!

Donna Assunta: Ma comu? criatura di to’ patri, e fici chistu? e nun ti scunsigghiau?

Don Fifì: Quant’è bona, vossia, mamà! Cci l’avia a scunsigghiari? ’Un cci parsi veru, cci dicu! putiri mettiri li manu di supra a unu, quannu cci tocca di fari tantu di cappeddu a tutti li schifiusi chi cci fannu li corna cu so’ mugghieri!

Donna Assunta: Ah, quannu mai sti cosi, sti purcarii, li fimmini di la nostra casa! Oh, figghia mia, e chi fa chistu una signura? Mettisi accussì ’mmucca di tuttu lu paisi? E di cui pigghiasti, figghia? Sempri ritirati, nuatri, tant’anni!

Gnà Momma: Muntuata pi daveru, voscenza, tant’anni! la so’ prudenza! sempri cu li labbra cusuti!

Donna Assunta: Eppure nni vitti, gna Momma!

Gnà Momma: Su canciati l’èbbichi, signura!

Donna Assunta: E ’un aviatu a pinsari a mia, figghia? Sugnu vecchia, e chi pozzu règgiri a sti colpi iu? Dumani iu mou... — già mi sentu mezza morta...

Don Fifì: Vossia s’avi a stari cueta, mamà, e ’un si nn’avi a pigghiari! Idda si vosi jittari ’nmezzu ’i pedi di li bestii, e cci resta!

Donna Assunta: E chi ’un è figghia mia, Fifi? e chi ’un è to soru?

Don Fifì: Cci pensa ora ch’è me’ soru? Avia a so frati ccà, ajeri! Chi cci avemu a fari ora iu e vossia? Sulu purtarinnilla a casa, pirchì certu ccà ora, cu’ so maritu, ’un po’ cchiù stari.

Donna Biatrici: E cu’ cci voli stari? Tu macari eri cuntenti chi don Nociu mi purtassi a so’ mugghieri ccà! tutti dui - iu e idda – ccà, sutta ’u stissu tettu!

Don Fifì: Pezza di bestia! Chiddu fici di tuttu p’impediriti di fari sta fuddia! E ti vulia purtari a so mugghieri ccà pi chistu! Ma ora, ora ti vogghiu! ora ca torna e trova tuttu stu ballu di virgini!

Gnà Momma: Chistu è lu me scantu, signurinu! Ci pinsassi, voscenza! E cci lu dissi iu, a la signura! cci l’arricurdai davanti a dda sbannuta!

Don Fifì: Farà cosi di pazzi! cosi chi nun lu putrannu tèniri centu diavuli! E avi raggiuni! avi raggiuni! avi raggiuni!

Donna Assunta: Vidi nni quali lazza ti mittisti, figghia mia?

Si sente sonare forte alla porta.

Gnà Momma: Oh mamma mia, iddu è! E comu si fa? comu si fa?

Don Fifì: Po’ èssiri, sì: ’a cursa di Palermu arriva ora...

Gnà Momma: Oh, signurinu, iu mi scantu a jiri a gràpiri!

Donna Assunta: Veni, jiamuninni, jiamuninni nuatri, Biatrici!

Donna Biatrici: ’Un mi scantu di nuddu iu, mamà!

Don Fifì: Jiti a gràpiri, gna Momma! Cci sugnu ccà iu!

Gnà Momma: Cci vinissi voscenza puru, signurinu!

Donna Biatrici: Ma chi vi scantati? Si so mugghieri fu arristata, si l’avi a pigghiari cu idda e no cu mmia! Jiti a gràpiri, ca cci parlo iu, cu stu galantomu!

Don Fifì: Tu ti nni vai dda dintra cu ’a mamà, e finiscila cu st’arii d’Orlannu, ca ’a casa poi cci pensu iu, a faritilli passari!

Donna Biatrici: Chi? Vidi ca iu mi nni pozzu stari sula ca me’ doti e cu ’u mantenimentu ch’iddu m’avi a passari!

Don Fifì: Puru chistu sai?

Donna Biatrici: Tuttu sacciu! E sti storii l’avemu a finiri!

Nuova scampanellata alla porta.

Don Fifì: Va, vattinni, ca po’ nni parlamu! Jiti a gràpiri, ca vegnu puru iu.

Donna Assunta: Veni, figghia, veni...

Via per l’uscio a destra con Biatrici.

SCENA III

Il delegato spanò, don fifì, la gnà momma,

poi donna biatrici e donna assunta

Don Fifì: (rimasto davanti la porta di fondo:Ah, è lei, Delegato!

Spanò: (entrando): Aservirla, si-don Fifì!

Don Fifì: Ah sì, un bellu serviziu, un bellu serviziu ha resu lei alla famigghia, cci assicuru! E avemu motivu di ringrazziarla e di ristariccinni grati!

Spanò: Lei mi ferisci, si-don Fifì!

Don Fifì: Ma comu, scusassi, chistu è ’u modu di prucediri d’un amicu versu una famigghia, di cui lei, santu Diu, ha ricevutu tantu beni?

Spanò: Ma perciò cci dicu ca lei mi ferisce – mi ferisce nel mio sentimento più sacro! Io un pubblico funzionario sugnu, si-don Fifì!

Don Fifì: Grazii tanti! ’U sapemu! Ma io sto dicendo all’amico! Comu? Lei veni ccà...

Spanò: Chiamato dalla signora!

Don Fifì: Va beni — e si ricivi una denunzia?

Spanò: Ma aspittassi! iu prima ho fatto di tuttu – e la Signora – dov’è? dov’è? – lu po’ diri – ho fatto di tuttu, don Fifi, per persuadere la signora...

Don Fifì: E nun avia a vèniri nni mia, lei?

Spanò: Cu la denunzia già sporta?

Don Fifì: Ma pi fariccilla ritirari!

Spanò: Lei non canusci a sua sorella, allura cci sacciu a diri! M’ha minacciatu di purtariccilla lei direttamenti al signor Commissario, dichiarannucci ca io – ah, eccula ccà! eccula ccà!

Entrano donna Biatrici e donna Assunta dall’uscio a destra.

Spanò: (accorrendo a baciar la mano alla si-donna Assunta:Signura mia bedda – no... cci vogghiu vasari ’a manu... – e lei, signura Biatrici, ma cci dicissi qua a suo fratellu...

Donna Assunta: Mi pari inutili, signor Delegatu; inutili, caro Fifì, fari sti rimostranzi, ora...

Donna Biatrici: Del restu, ’u diligatu avi raggiuni: fui iu, fui iu, sissignura, ca ’u minacciai di jiri nnô commissariu ad accusarlu ca ’un mi vulia fari giustizzia; e chi s’ ’a denunzia ’un s’ ’a pigghiava iddu, l’avirria jutu a cunsignari iu stissa a ’u cummissariatu!

Spanò: La sta sintennu? Ma si tortu iu haju, don Fifì, si-donna Assunta ca iu... – privo di Dio, aduru comu una matri! – vede? lei mi fa piangere, si-don Fifì! – Si tortu iu haju, è per eccesso d’amicizia, perché la nostra posizione, a tenere quest’ufficio qua nel paese nativo, è la cosa cchiù ’nfami chi si putissi immaginari! – Ma scusi, mi potevo truvari iu di facci a facci e mèttiri li manu di supra, iu, al cavalieri Fiorìca, a don Agatino Fiorìca, iu? E allora che ho fatto? Per eccesso d’amicizia, la più grande delle sciocchezze! Ecco, ecco, di questo, di questo cchiuttostu lei, si-don Fifì, mi dovrebbe rimproverare!

Don Fifì: Ma insumma chi fici? chi successi? si po’ sapiri?

Spanò: Successi, ca ’un putennu fari iu stu servizziu, cci ho mandato un altro, il mio collega Logatto, forestiere, di Calabria! Chi mai l’avissi fattu! Ignoranti! testa di calabbrisi! Fici una frittata di cent’ova!

Don Fifì: Arristau a tutti dui, ad Agatinu e a idda!

Donna Biatrici: Ma fici ’u so doviri, mi pari! Fici chiddu c’avia a fari!

Donna Assunta: Zitta tu figghia! ’un sai chiddu chi ti dici!

Don Fifì: Chi forsi ’i truvaru ’nsèmmula? Dicissi’nsumma comu fu!

Spanò: Eccu... –’nsèmmula e non ’nsèmmula... ma la flagranza nun cc’è – e chista è una cosa granni! – Anzi iu criu che allo stato degli atti si po’ dimostrari chi ’un cc’è nenti di nenti – nenti – assoluto!

Don Fifì: E allura? Pirchì l’arristaru allura?

Spanò: Ncà pirchì non ero io! Ecco il mio rimorso! Ma avi a nèsciri! stasira stissu avi a nèsciri, cci lu prumettu e cci lu giuru, si no, ’un mi chiamu cchiù Spanò!

Don Fifì: Si ’un mi voli diri comu fu!

Spanò: Ah, eccu – Fu così. Logatto, medianti la chiavi data dalla signora, s’appustau, è veru? nnô cammarinu dô scagnu. Quannu li guardii bussarono alla porta di ddà banna, di li dui cammari di don Nociu Pàmpina, e intimarono d’apriri in nomu di la liggi — il cavaliere — comu idda scinnìu ad apriri — chi fici? naturalmenti fici pi rientrari nni lu scagnu...

Donna Biatrici: Ah! eccu! ’U vidi? Perciò era dda intra? E avianu aperta ’a porta di mmezzu!

Spanò: Sissignura.

Donna Biatrici: E comu l’avìanu aperta, si don Nociu l’avia chiusa e m’avia purtatu ’a chiavi ccà? Eccu la prova! la prova ch’è veru!

Spanò: Nonsignura! Non è prova, signura!

Donna Biatrici: Comu nun é prova?

Spanò: Catinazzòla ’nglisi, signura! Hannu tutti dui chiavi.

Donna Biatrici: Dui chiavi, ’u sapemu! Una don Nociu e una me’ maritu!

Spanò: Nonsignura. Risulta dal verbali. Il cavaleri ha dichiaratu chi — arrivatu dô viaggiu — ’un putènnusi figurari di non truvari al suo posto don Nociu — vidennusi tuttu sporcu dô viaggiu, il galantomo — e avennu fretta di vidìri la corrispondenza arrivata duranti la sua assenza — su’ paroli dô verbali — bussò, dici, alla porta di mmezzu per domandaricci alla moglie di Pàmpina il mezzo di lavarisi almenu li mani.

Donna Biatrici: (con stridula risata): Ah già! già! li manu! Pi lavarisi li manu, mi figuru!

Spanò: Ma li manu, il galantomo! duvennu aprìri la corrispondenza...

Don Fifì: ’Un cci dassi cuntu! sicutassi!

Spanò: E allura idda, la moglie di Pàmpina, dici, cci fici passari l’autra chiavi — eccu! l’autra chiavi chi avia idda — di sotto la porta!

Donna Biatrici: Uh! ma taliati chi bella cumminazioni!

Spanò: Come di fatto s’è constatato — signora — chi veramenti la chiavi cci po’ passari. Il cavaleri, difattu, era in maniche di camicia — decentissimu!

Donna Biatrici: E idda? com’era idda? com’era? com’era?

Spanò: Era... eccu... era...

Donna Biatrici: ’U dicissi! Tantu, risulta dô virbali!

Spanò: E allura cci sacciu a diri, che neanche era in cammisa!

Donna Biatrici: Nuda? era nuda?

Spanò: No — che dice, signura? — Più che ’ncammisa! Fadetta e cammisa — comu vannu le donne pi casa — donne di bassu cetu, s’intenni — in questa stagione, cu sta calura ca iu — privo di Dio, sugnu tuttu culatu... — Più che cammisal... Un pocu spallata, la cammisa; vrazza di fora... — cammisa di donna, si sapi!

Donna Biatrici: Eh già — basta ca ’un ’i truvari nudi a tutti dui!

Donna Assunta: Biatrici! Ma comu parli accussì, figlia? ’Un ti canusciu cchiù!

Don Fifì: Virgogna! virgogna! davanti a un omu!

Donna Assunta: Su’ cosi di diri, chisti?

Donna Biatrici: Ammucciamu! ammucciamu! già! riparamu! vistemuli, sti vrigogni! Armenu cu cammisa e fadetta! ca ’un si scannaliassi nuddu! Li vrazza di fora, lu pettu di fora, ’un fa nenti! Cu sta calura! ’A virgogna è dirli, sti cosi! Farli è nenti!

Donna Assunta: Ma chi ti sta niscennu ’u sensu, figghia?

Don Fifì: Nun capisciu, signor diligatu, pirchì l’arristaru a tutti dui allura? Si ’u virbali è negativu!

Spanò: Ma ’un cci ’u dissi? — Quantu a la donna, l’arristaru... per la... per la scollatina, vah! soverchia... — ca cci parsi soverchia a ’u diligatu, ma si po’ scusari benissimo — E il cavalieri l’arristaru perché — lei si l’immagina, comu si vitti mèttiri li manu di supra, diventò un diavulu, una furia scatinata! — Ci fussi statu iu, avirria cumpatutu, macari si mi timpuliava, m’avissi pigghiatu li tumpuluna, per amicizia... Ddà tistazza di calabbrisi inveci si ncurnàu chi cci avi a fari ’u prucessu per ingiurii e vie di fattu — e ’u vosi arristari. — Ma nesci, don Fifi — farò l’umani e divini cosi — stasira stissa ne-sci, e Logatto s’avi a stari cuetu.

Don Fifì: Si non risulta nenti!

Spanò: Nenti! Perquisitu tuttu, anche la borsa di viaggiu e la giacchitta ca ’u cavaleri s’avia livatu...

Donna Biatrici: Ah, puru ’a giacchetta? puru ’a vurza di viaggiu? E mi dicissi una cosa: ’un cci truvari pi casu un certu gulè cu ’i pinnenti, ch’iddu cci avia prumisu di purtaricci di Palermu?

Don Fifì: Ah, era chistu, ’u gulè cu ’i pinnenti chi t’avia accattari don Nociu?

Donna Biatrici: Chistu, chistu... (a Spanò) Un cci ’u truvaru? Mi dicissi ’a virità?

Spanò: Ma cu cci ’u dissi a lei di stu gulè? Donna Rocca ’a Saracina?

Gnà Momma: Sissi, idda! idda!

Spanò: E puru a mmia, ’u dissi! Fu ca ’a mogghi di don Nociu, sciarriannusi cu li vicini ca la buffunianu pi tutti l’aneddi ca teni a li manu – si vantau ca una matina di chisti avia a cumpariri, pi fari raggia a tutti, cu un gran gulè cu i pinnenti ncoddu. — Chistu è tuttu u discursu! — ’U sapi cchiuttostu, signura, chi si truvau nnâ vurza di viaggiu d’ ’u cavaleri? Un libriceddu di missa, tantu, nicu nicu, un amuri — cu ’a ligatura d’avoriu e ’i paggini tutti dorati...

Donna Assunta: ’U vidi, figghia? pi ttia!

Spanò: E una scatula di mandorli agghiazzati...

Donna Assunta: Chiddi chi piacinu a ttia!

Gnà Momma: Ncà ’un cci ’u dissi iu ca l’ha trattata sempri comu una rigginedda!

Don Fifì: Pezza di ’ngrata!

Donna Biatrici si rovescia piangente sul seno della madre.

Spanò: (sodisfatto, approva ammiccando l’intenerimento di donna Biatrici, e poi dice a don Fifì: — Ma saria prudenti però, don Fifi — se, come spero, arrinesciu a fari nèsciri ’u cavaleri stasira stissu — ca ’a signura ’un si facissi truvari ccà...

Donna Assunta: Ah certu... certu...

Don Fifì: Ora nn’ ’a purtamu â casa cu nnui...

Spanò: Almenu pi quarchi jornu... Bisogna cumpatiri... Avi un diavulu pi capiddu, ’u galantomu! e minaccia di fari cosi di l’autru munnu!

Don Fifì: Avi raggiuni! avi raggiuni! Iu ’un sacciu chiddu chi farria!

Spanò: Ma cci passa! doppu un jornu cci passa! Cosi chi si dicinu. Tra pochi giorni tuttu tornerà tranquillu, cuetu... — Privo di Dio, ch’è bella, signura, la santa paci domestica...

Si sente sonare il campanello, forte.

Gnà Momma: (con spavento:E chistu don Nociu è!

Don Fifì: E cu cci pinsava cchiù?

Spanò: Già — Era partutu. — E ora?

Donna Assunta: Como s’avi a fari? comu s’avi a fari pi stu puvureddu?

Gnà Momma: Ma cu’ sapi chiddu chi farà iddu, avi a dici, signura!

Spanò: Forsi è megghiu nun ricivirlu ccà!

Don Fifì: No, è megghiu ricivirlu, anzi, e circari di faricci sèntiri ’a raggiuni tra mia e lei!

Spanò: Già, già — ma vidissi chi farà certu una gran battaria!

Don Fifì: E cci ’a facissi fari! Basta chi poi...

Gna Momma: Maria, chi trimuri c’haju pi tutti li carni...

Donna Biatrici: Chi mi nn’ê jiri iu, cu ’a mamà?

Don Fifì: Mi pari!

Donna Assunta: jamu, jamu, figghia, lassamuli ’ntra iddi omini...

Via con Biatrici per l’uscio a destra.

Don Fifì: (a la gnà Momma che s’avvia con le altre donne): Unni jiti vui? Senza storii, va jiti a gràpiri!

Spanò: ’Un aviti paura, cci sugnu qua io!

La gnà Momma, via, tremando, per l’uscio in fondo.

SCENA IV

don nociu pampina e detti,

tranne donna biatrici e donna assunta

Gna Momma: (rientra subito, rinculando): Maria Santis-sima! Un mortu è! Trasiu e s’assittau!

Don Fifì e Spanò: (accorrendo): Chi fui? chi fui?

Entra nel frattempo don Nociu, cadaverico, con l’abito e anche la faccia imbrattati di terra, la fronte ferita; il colletto sbottonato, la cravatta sciolta, gli occhiali di tartaruga in mano. Subito don Fifì e il delegato Spanò gli si fanno attorno, premurosi e costernati, egli scuotono con le mani la polvere dal vestito.

Don Fifì: Ma comu? chi fui, don Nociu?

Spanò: Chi cadistivu? chi cadistivu?

Don Nociu: (piano, lugubre:Un piccolu sturbu... Mi si ruppiru l’occhiali...

Don Fifì: (correndo per una seggiola, mentre il delegato ne prende un’altra, e un’altra la gnà Momma:Assittativi, assittativi...

Spanò: Ccà, assittativi!

Don Nociu: Non seggo. Grazii.

Don Fifì: Assittativi ccà. Pirchì no?

Don Nociu: (guardandolo fermo:Pirchì no..

Spanò: Ma s’ ’un vi riggiti a dritta?

Don Nociu: Nun dubitassi... Ora... ora ripigghiu li spiriti... – Ma tantu, mi nn’ê jiri subitu. – ’A signura?

Spanò: La signura è di là, don Nociu, e...

Don Fifì: Capiriti ca nni stu momentu ’un po’ parlari cu vui...

Don Nociu: E c’avi a parlari? Un cc’è bisogno chi parla più – dopo il fatto.

Don Fifì: Ma ’u fattu, caro don Nociu, non è comu vui forsi vi criditi!

Spanò: Negativo, negativo – verbali assolutamenti negativo!

Don Fifì: ’U sintiti? V’ ’u dici ’u diligatu! V’assicuru ca ’un aviti propriu raggiuni di stari accussì!

Don Nociu: Lo dice anche lei?

Spanò: Ma no – gli atti! gli atti lu dicinu! Il verbali, don Nociu?

Don Nociu: E quando lo dice il verbale!

Don Fifì: Ma certo! Comu no, scusati! Se un fattu risulta assolutamenti infondato!

Spanò: Per con-sta-ta-zio-ne le-ga-le!

Don Fifì: Duviti ammettirlu!

Don Nociu: Nun haju difficultà. – Cci haju a cunsignari alcuni oggetti a la signura.

Don Fifì: Ah, chiddi chi ritirastivu di Palermu? ’I putiti cunsignari a mia, si vuliti.

Don Nociu: Nun haju difficoltà. — Mi pari cchiù giustu però, una vota chi c’è ccà il signor Delegato, ca cci li cunsignassi a iddu.

Don Fifì: Ma sì, a iddu o a mmia...

al delegato

Su’certi oggetti chi don Nociu jìu a ritirari di Palermu...

Spanò: Va beni, va beni...

Don Fifì: (a don Nociu): Ma ’i putiti lassari puru ddocu...

indica con sdegno il tavolino

Don Nociu: E lei poi duna tantu pisu a li formalità d’un verbali?

Don Fifì: Chi cc’entra? chi diciti? Nel verbali cc’é la constatazzioni d’un fattu, comu v’ha dittu ’u diligatu!

Spanò: Precisamenti! Legali!

Don Nociu: E va beni! E questa dev’esseri puru constatazioni legali di n’autru fattu: — ca iu cci cunsignai ccà a ’u diligatu, questi oggetti, perché io fui mannatu d’â signura...

Spanò: Lo so, lo so, don Nociu!

Don Nociu: Lo sapi? — Allontanato con quest’incarico. — E lei devi custatari il fatto che iu — da umile servitore — sugnu jutu e sugnu turnatu, disimpegnannu l’incaricu e cunsignannu ccà, comu cunsignu a lei, questi oggetti (trae di tasca i due astucci) — Unu — e due — Non voglio altro.

Spanò: E chi faciti ora?

Don Nociu: Nenti. Mi nni vaju.

Don Fifì: Comu? accussì vi nni jiti?

Don Nociu: Volevo parlari a la signura. Non si può. Nun haju cchiù chi fari ccà, e mi nni vaju.

Don Fifì: Ma chi cci avissivu a diri vui, scusati, a la signura?

Gnà Momma: (di dietro, fa più volte con una mano sotto il mento segno di no, di no, a don Fifì.

Don Nociu: (voltandosi, scoprendola in quel gesto e rifacendoglielo):E chi aviti ’u sugghiuzzu vui, gnà Momma? ’un putiti ciatari? Pi vostra norma, iu guardu ’nterra e cuntu li stiddi, puru senza occhiali! —

accostandosi a don Fifì

Chi forsi lei si scanta a farimi parlati cu so’ soro?

Don Fifì: Mi scantu? E di chi m’ê scantari? È chi mê soru, vi dissi, nni stu momentu nun po’, pirchì tantu iu, quantu ’u diligatu ccà, e quantu me matri chi si trova ddà cu idda, cci avemu dimustratu e fattu tuccari cu manu la fuddia chi fici; e vi sacciu a diri, don Nociu, chi nn’è pentutissima! pentutissima!

Spanò: Altro che! Chianci!

Don Nociu: Chianci?

Don Fifì: Chianci, chianci pirchì ccà ’u delegatu vi po’ diri chiddu chi iu cci haju arrizzulatu!

Spanò: Terribbili!

Don Fifì: V’assicuro, don Nociu, chi vui nun cci putriavu diri nenti di chiù di chiddu chi cci haju dittu iu!

Don Nociu: E chi si figura che cci avissi a diri iu a una signura? Sua sorella nun ha fattu autru chi pigghiari ’u me’ nnomu — ’u me’ pupu — si ricorda ca ajeri iu cci parlai di li pupi? — ’u me’ pupu, ’u jittau nterra e — supra — una carcagnata!

commosso fino alle lagrime si prova ad alzarsi in piedi

Ma pirchì? pirchì puru idda, a signura,

quasi piange e stenta a parlare

si critti scarpisata. — Li nostri posizioni — ’nfunnu — sunnu uguali; iu di ccà — idda di ddà. — Chi cc’ê diri? Una sula e simprici dumanna cci vulia rivorgiri — e no a idda, a so’ cuscenza!

Don Fifì: E chi dumanna?

Don Nociu: Chi dumanna! Si cci dicu ’a so’ cuscenza, ’u pozzu diri a lei?

con scatto improvviso, aprendosi la redingote e presentandosi al delegato

Signor Delegato, mi circassi...

Don Fifì: (tirandolo indietro:Ma no! ma chi cc’entra!

Spanò: Vui siti un galantomu, don Nociu!

Don Nociu: No, no, mi circassi, mi circassi! — E poi, nun cc’è lei qua, don Fifì? ’un cc’è lei, Delegatu? E mi piaci, anzi, mi piaci chi cci fussi lei ccà prisenti e vidissi lu cori... lu cori d’un omu chi chianci pi daveru e chi fa sangu... pirchì a mmia m’hannu assassinatu... assassinatu...

scoppia in improvvisi e irrefrenabili singhiozzi

Don Fifì e Spanò: Ma no! ma no! ma chi diciti! ma si ’un cc’è raggiuni! assicurativi, don Nociu!

Don Nociu: ’Un haju c’assicurarimi! – Sta dumanna sula, a la signura – in prisenza vostra – mi cci ’a vuliti lassari fari?

Don Fifì: Ma sì! ma sì! Eccu ca vi la chiamu, don Nociu!

chiamando dall’uscio a destra, senza uscire dalla scena

Beatrici! Mamà! vinissiru ccà! Ccà, Beatrici!

SCENA V

donna biatrici, donna assunta e detti

poi, infine, vicini e vicine di casa fiorìca

Don Fifì: (a Biatrici che entra con la madre): Vidi chi don Nociu ccà t’avi a rivolgiri un sacciu chi dumanna.

Donna Assunta: (pietosamente):Oh povureddu, chi facci ch’aviti! Siti firutu?

Don Nociu: È nenti, signura... ’U cchiù è pi l’occhiali ca mi si ruppiru – Cci viju e nun cci viju... – Ma tantu, ’un haju cchiù chi vidiri... –

a Biatrici

Sta dumanna sula, eccu, a lei, signura Beatrici: – Cridi lei – (lassamu jiri ’u fattu, chiddu chi successi stamatina – lassamu jiri tuttu) – credi lei, in coscienza, chi avia raggiuni di fari chistu, nonostanti ca iu ajeri – presenti suo fratello don Fifi.. .

Donna Assunta: (cercando d’interrompere: Ma sapemu tuttu, don Nociu!

Don Fifì: Chi macari cci purtastivu a vostra mugghieri ccà!

Don Nociu: Pirmittissiru – lassassiru diri a idda! Pirchì po’ dàrisi chi la signura, nunostanti tuttu, avissi vulutu anchi colpiri a mmia, cridennusi d’aviri tutta la raggiuni di farlu. – È chistu, signura? Rispunnissi – in coscienza!

Donna Biatrici: (esitante):No... iu... iu...a vui...

Spanò: Ma si ’un ci pinsau, a vui, don Nociu! Scusati, tant’è veru ca vi vosi alluntanari. V’ha mandato in Palermo, dunque?

Donna Biatrici: Eccu... già... comu dici ’u diligatu...

Don Nociu: Ah, nonsignura! Chi lei ’un avissi pinsatu a mmia, ’un è possibili! Pi du’ uri iu ccà ajeri ’un fici autru chi mèttimi davanti a lei, grapennucci l’occhi...

Donna Biatrici: E pirch’issu appuntu vi vosi mannari ’nPalermu! P’aviri manu libera ccà supra vostra mugghieri e me maritu!

Don Nociu: Senza pinsari a mmia?

Donna Biatrici: Gnurnò. Vi dicu c’a voi ’un cci pinsai.

Don Nociu: E chi ero iu? nenti? Peddi d’allisciari? Lei mi jittàva a ssolu; mi pigghiàva accussì... comu una cosa qualunqui... – mi mittia di latu... – m’apparicchiava intantu stu bello muccuni prilibbatu ccà – pi farimillu truvari caudu caudu poi al mio ritorno? Doppu chi iu, ajeri – dui uri – ccà cc’è don Fifi – a mettiri ’i manu avanti! – Ma iu vogghiu ammettiri tuttu, signura, vogghiu trasiri ’nnâ so cuscenza, finu nfunnu, e ammettiri macari chi lei nun si fussi fattu scrupulu di colpiri anchi a mmia pirchì – secunnu lei – iu sapia tuttu ’u chinu d’ ’a mpanata – e mi stava zittu. – È chistu? mi dicissi! È chistu?

Donna Biatrici: Eh... una vota ca ’u diciti vui stissu... gnursì, è chistu...

Don Nociu: E annunca, a unu chi — mittemu — è guerciu, lei chi fa? cci appenni un cartellinu a li spaddi: – “Popolo! È guercio”? –

Donna Biatrici: No... chi cc’entra?

Don Nociu: Sissignura, lassamu ’u guerciu chi si nni ponnu addunari tutti senza bisognu d’ ’u cartellinu. – Lei mi deve pruvari che unu, uno solo , signora, in tuttu lu paisi avissi pututu suspittari di mia quello che lei ha creduto – che unu sulu mi putissi vèniri a diri nfaccia: – Nociu, tu sì beccu e lu sai!

Don Fifì: Ma no! ma cui? ma nuddu!                                        (a una voce)

Spanò: Ma a cui putiva viniri ntesta!                                               ”

Donna Assunta: Ma chi diciti, don Nociu!                                     ”

Gnà Momma: (c.s.): Ma veru a nuddu, Signuri, ’ncuscenza!

Don Nociu: (dominando le esclamazioni): Ma la signura potrebbe diri: – Si ’un lu sapianu l’autri, era notu a vui e tantu basta! – E veru? è veru? Nun lu nigassi! Iu haju bisognu d’ ’a so cuscenza, signura, e no di virbali! – È veru?

Donna Biatrici: E veru, sì!

Don Nociu: Ah, signura! – Iu ora nun cci parlu pi mmia – parlu in ginirali! – E chi po’ sapiri lei, signura, pirchì unu tanti voti arrobba, pirchì unu tanti voti ammazza, pirchì unu tanti voti – mittemu – làriu, vecchiu, scarsu – pi l’amuri d’una donna chi cci teni lu cori strittu comu nto’ ’na tinagghia, ma chi intantu ’un cci fa diri ahi, ca subitu cci l’astuta supra la vucca cu una vasata, per cui iddu, stu poviru vecchiu, si squagghia e si ’mmriàca – chi po’ sapiri lei, signura, cu quali dògghia ’ncorpu, cu quali suppliziu stu vecchiu si po’ suttumettiri finu a lu puntu di spartìrisi l’amuri di sta fimmina cu n’autru, riccu, galantomu – si poi massimamenti sta fimmina cci duna la sodisfazzioni chi lu patruni è iddu e chi li cosi su’ fatti in modu chi nuddu putissi sapiri nenti? – Parlu in generali! Nun parlu pi mmia! – È comu una chiaga, chista, signura – una chiaga vrigugnusa ammucciata – e lei chi fa? pigghia sta chiaga e la scopri pubblicamenti? – Lassamu stu discursu e vinemu a nui! Iu, signura, sapia chi lei avia suspetti supra di me mugghieri e di so maritu. – Gilusia! – e chi cc’è? cu’ ’un n’avi, quannu si voli beni? – Cumpatisciu puru li delitti, signura mia, e si figurassi si un duvia cumpatiri a lei p’ ’a gilusia! – E vinni ccà apposta, pi farla parlari, sfugari. Avia un suspettu? Nun cci lu vulia livari, pirchì sacciu chi sti suspetti, cchiù si vonnu livari e cchiù si cunfermunu! Si lei parlava seriamenti cu mmia, iu mi nni turnava a casa e cci dicia a chidda: – “Ammogghia sti robbi e jamuninni!” – Oggi, mi prisintava a ’u cavaleri: – “Signor cavaleri, baciu li manu, ’un pozzu stari cchiù cu lei!” – “Pirchì?” – “Ah pirchì nun pozzu stari cchiù cu lei: ho altri affari!” – Così si fa. – E pirchì si figura ca cci purtai ccà ajeri a me’ mugghieri iu? Ncà pi farla scatasciari, signura – per farla esplodere – Si mittianu ’i cosi nchiaru, e ’un si scatinava tutta sta timpesta chi lei cuvava dintra! Nun nni vosi sèntiri nenti, lei, mi vosi jittari a ssolu, assassinari – e ch’ê fari iu ora? m’ ’u dicissi! ch’ê fari? M’ê suppurtari sta tagghiatina di facci? m’ê jiri accattari ’na bella tistera cu dui pinnacchi pi fari la me cumparsa ’nmezzu o’ paisi? e tutti li carusi m’hannu a jiri cantannu: – beee ... beee ... – davanti e darreri, e iu – bellu pacificu – l’è jiri ringrazziannu?

Don Fifì: Ma pirchì? unni? chi tagghiatina di facci? chi tistera? chi carusi? Si ccà ’un cc’è nenti!

Spanò: Niente! Assoluto!

Don Nociu: Ca ’u dici ’u virbali – è veru? Ma cu voli ca cci cridi a stu virbali, doppu tuttu stu scànnulu: guardii, diligatu, surprisa ’ncasa, arrestu?

Spanò: Va beni! Ma con risultatu negativo! E dunque?

Don Nociu: Signor diligatu, su’ tacchi d’ogghiu, chisti, ca ’un si levanu cchiù! — La genti dirà: “Si tratta d’u cavaleri! Accummudaru ogni cosa!” E comu restu iu? — Lei, signura, si putia pigghiari stu piaciri, si si cridia ca so’ maritu s’avissi misu cu ’na picciotta schetta, ma senza frati né patri! — Cci dava ’na lezzioni a so’ maritu — ’un cc’eranu autri omini p’ ’u mezzu — e tuttu putia finiri accussì! — Ma ccà cc’era un omu, signura! Comu nun pinsau a mmia lei? chi sugnu nenti, iu? — Lei ha jucatu: s’ha passatu stu piaciri; ha fattu arridiri tuttu un paisi; dumani fa paci cu so maritu — e iu? — pi voscenza finiu tuttu! — e iu? restu cu ’u virbali ca ’un risulta nenti? ca ’un cc’è statu nenti? ca ’a signura ha jucatu? e tutti mi l’hannu a vèniri a diri nfacci, cu l’occhi appinati: “Nenti, don Nociu... jucàu... ’a signura jucàu...” —

staccando netto

Signor diligatu: mi tuccassi ’u pusu.

gli porge il polso

Spanò: (stordito:Comu? pirchì?

Don Nociu: Mi tuccassi ’u pusu. — Dicissi si cci senti un battitu di cchiù. Iu cci dicu ccà, cu la massima calma — testimoniu lei, testimonii tutti — chi stasira stissa, o dumani, iu, a me’ mugghieri, appena nesci e mi torna ’ncasa — cci spaccu la testa.

subito

E ’un ammazzu a idda sula, chi forsi ci farria un piaciri ccà a la signura! haju ammazzari puri a iddu, a ’u cavaleri — pi forza! pi forza!

Don Fifì e Spanò: (afferrandolo, mentre le tre donne gridano e piangono:Chi è? — Vui siti pazzu! — Chi ammazzati? A cu’ ammazzati?

Don Nociu: A tutti dui! Pi forza! Nun nni pozzu fari ô menu! Nun l’haju vulutu iu!

Don Fifì: Vui, nun ammazzati a nuddu, pirchì nun aviti nudda raggiuni d’ammazzari! Ma puri ca l’avissivu, cci semu ccà nuatri ca vi l’impidemu!

Spanò: Ci sono io!

Don Nociu: Signor delegatu, mi l’impedisci oggi, mi l’impedisci dumani... ’U sapi comu si dici? Tintu cu è mortu nnô cori di n’autru! — Iu sugnu calmu, signor delegatu. Lei m’è testimoniu ca iu nun vulia chistu: fici di tuttu, per nun cci arrivari; ma ora cci sugnu; mi cci jittaru nni stu fossu! Cu ’a facci tagghiata, davanti a lu paisi, s’ ’u mittissiru ntesta tutti — iu nun cci restu! ’un cci pozzu ristari!

Donna Biatrici: (sorgendo:Ma si v’ ’u dicu iu, si v’ ’u dicu iu, don Nociu, chi nun n’aviti nudda raggiuni?

Don Nociu: M’ ’u dici lei? ora, signura? Lu ricanusci ora ch’ ’un avia a mettiri nni sti cimenti un povir’omu? Troppu tardu, signura! troppu tardu!

Don Fifì: Ma scusati! S’ ’u ricanusci idda stissa, ca ’un cc’è statu nenti!

Don Nociu: Stu “nenti” don Fifi, nun l’avi a diri cchiù!

Don Fifì: Ma s’ ’u scannulu è statu p’una fuddia!

Donna Assunta: P’una fuddia! p’una fuddia, don Nociu!

Spanò: P’una vera fuddia d’ ’a signura!

Don Fifì: ’U dici idda stissa! E ’u cunfirmamu tutti! Una fuddia!

Don Nociu: (colpito da una idea, raggiante):Oh ch’è bellu! oh ch’è bellu! Sissignura, pacificamenti! Oh ch’è bellu! — Sissignura, si po’ aggiustari tuttu pacificamenti! Ah chi respiru! Mi mittirria a ballari pi lu gran pisu chi m’haju livatu di lu pettu!... Li me’ manu ponnu ristari puliti... e mi li vasu! mi li vasu! — Lei, signura, si va vesti subbitu subbitu...

Donna Biatrici: Iu? pirchì?

Don Nociu: Sintissi a mmia, si jissi a vestiri! ’un pirdemu tempu!

guarda l’orologio

Cciarriva! cci arriva!

Donna Biatrici: Ma pirchì?

Don Fifì: Chi dici?

Spanò: ’Unn’avi a jiri, ’a signura?

Don Nociu: Vui, gnà Momma, e lei, signura Assunta, cci jissiru intantu a priparari un pocu di biancaria, di robbi, ntâ valigia! Prestu, allistemunni! ’Un cc’è tempu di perdiri!

Donna Biatrici: Ma ch’ê fari? ch’ê partiri? unn’ê jiri? Chi vi niscìu ’u sensu?

Don Nociu: A mmia? Nonsignura! A lei, chi fici sta fuddia! ’U ricanusci don Fifi, ’u ricanusci ’u diligatu – ’u ricanuscemu tutti – e dunque lei è foddi e si nni va ô manicomiu!

Don Fifì: Comu? Chi?                                                                                       (a una voce)

Donna Assunta: Me’ figghia? Chi diciti?                                                                ”

Donna Biatrici: O manicomiu? iu? iu, ô manicomiu?                                           ”

Don Nociu::: ’Un cc’è bisognu dò manicomiu. Ntò ’na casa di saluti. Tri misi, signura! Villeggiatura!

Donna Biatrici: Cci aviti jiri vui ô manicomiu! vui! Nisciti fora! nisciti fora di ccà! subbitu fora!

Don Nociu: Signura, unni mi manna? Vidissi ca è nni l’interessi so!

Spanò: Ma vi pari chi su proposti, chisti, di fari?

Don Fifì: Unni semu?

Don Nociu: Puru lei, don Fifì? ’Un capisci chi cchistu è l’unicu rimeddiu? Pi idda stissa! Pi lu cavaleri! Pi tutti! Nun vidi chi cci ha misu ’na mascara macari a ’u cavaleri? e cci avi a dari puri a iddu sta sudisfazzioni davanti a lu paisi! – Si dici – “È pazza!” – e ’un si nni parla cchiù! Si spiega tuttu! – “Pazza – pazza ca s’ ’a purtaru”– e sulu accussì iu ’un aju cchiù nenti chi cci fari; mi disarma! dicu: – “È pazza! – Mi nni pozzu fari d’una pazza?” – e basta! ’U cavaleri ’un avi cchiù chi murtificarisi! – E idda si va fa’ tri misi di villeggiatura! – Sbrigassisi, ca perfettu è accussì! E avi a partiri stasira stissu!

Don Fifì: Giustu è! Giustu è! (a Biatrici) ’U senti? Sarria pi finta!

Donna Biatrici: Cu’? Ma tu sì pazzu! Iu, ô manicomiu? Ma ’u senti chi dicinu, mamà?

Donna Assunta: Figghia, sarria p’ ’un rimediu!

Spanò: Mi pari perfettu a mia!

Donna Assunta: Chi manicomiu, figghia, no!

Don Fifì: Nnô, ’na casa di saluti, privata. Ti nni vai ddà, p’ ’un paiu di misi...

Spanò: E pinsassi, signura, chi accussì ’u cavaleri...

Don Nociu: ’U cavaleri? Ma a mmia lei prima di tuttu avi a cunsidirari!

Spanò: Gnursì, puru a vui! Si dicu ca mi pari perfettu!

Donna Biatrici: Ma cui? iu? Iu m’è pigghiari ’a numinata di pazza davanti a tuttu lu paisi?

Don Nociu: E davanti a lu paisi lei pubblicamenti ’un ha spurcificatu a tri pirsuni? ’un cci ha misu ’u bullu a unu d’adulteru, di libertinu, a n’autra di sgualdrina, a mmia di beccu? Ah, lei ’u voli diri sulu ca fici una pazzia? Nun basta, signura mia, doppu ’u scannulu ch’ha fattu! – L’avi a dimustrari! Avi a essiri pazza – pazza di chiudiri!

Donna Biatrici: Pazzu di chiudiri siti vui!

Don Nociu: Nonsignura, lei – per il suo beni! E ’u sapemu tutti ccà ch’è pazza – e lavi a sapiri tuttu ’u paisi! Stasira stissu! S’avi a sapiri chi lei è partuta, accumpagnata di so frati, p’una casa di saluti. Pazza di ligari! C’avi a essiri pi sempri, signura? Tri misi, cci dicu! Vah, ca una villiggiatura è!

Donna Assunta: Biatrici, mi pari ch’è l’unica!

Spanò: Si lassassi pirsuadiri, signura!

Don Fifì: Vidi? T’ ’u dici puru ’a mamà...

Don Nociu: E nun cci voli nenti, signura, cridissi, a fari ’a pazza! Cci ’u ’nsignu iu comu si fa! Basta chi si metti a diri ’a virità nfacci a tutti: ’Un cci cridi nuddu, e tutti ’a pigghianu pi pazza!

Donna Biatrici: (fremente, convulsa:– Ah, ’nnunca voi ’u sapiti c’haju raggiuni! E chi avia raggiuni di fari chistu!

Don Nociu: Nonsi, chi raggiuni! Avi a vutari ’u fogghiu, ora! E si vota ’u fogghiu, cci leggi: ca ’un cc’è cchiù pazzu ô munnu di cui cridi d’aviri raggiuni! — Si nni fissi! —Si po’ risolviri cu na villiggiatura, signura — e cu l’inestimabili piaciri di fari pi tri misi la pazza pi daveru — chi cci pari cosa di nenti, chista? Pazziari! Ma si putissi pazziari iu comu pari a mmia! sfirrari, signura, pi daveru tutta ’a zona pazza, ncarcàrimi ’ntesta finu a li gigghia ’a birritta cu ’i ciànciani, e scinniri ’nchiazza, ’nmezzu a lu paisi, a gridari la virità ’nfacci a tutti! La cassa di l’omu, signura, cumpurtirria di campari, no centu, ducent’anni! Sunnu li sucuzzuna, li pustemi chi nni tocca d’agghiùttiri, chi nni ’ncancarìanu lu stomacu! il non putiri sfugari, il non putiri apriri la vàlvula di la pazzia ogni tantu! Lei la po’ apriri, divi ringraziari ’a Diu, signura! E la saluti pi n’autri cent’anni! Ccà! cuminciassi a gridari!

Donna Biatrici: Accuminciu a gridari?

Don Nociu: Nfacci a so frati! Forza! Nfacci ô diligatu! Nfacci a mmia! Ncà di pazza sula, signura, si po’ pigghiari ’u piaciri di gridarimi ’nfaccia: beee !

Donna Biatrici: E allura: beee!— gnursì! vi lu gridu: beee! beee!

Don Fifì: (accorrendo a trattenerla: Beatrici!

Spanò: (c.s.): Signura!

Donna Assunta: (c.s.): Figghia mia, chi fai?

Donna Biatrici: (con gridi furibondi:No! Sugnu pazza? Ecci l’ê gridari: beeeee! beee! beee!

Don Nociu: (mentre tutti si portano di là per l’uscio a destra donna Biatrici che seguita a gridare dall’interno come se fosse impazzita davvero:È pazza! — Eccu, è la prova! è pazza! —

a don Fifì

Vossia ’a po’ jiri a chiudiri!

Si sentono dall’interno le grida di donna Biatrici. Momento di gran confusione. Don Fifì accorre per l’uscio a destra .

 Spanò: (rientrando in iscena di corsa: Un bicchieri d’acqua! Un pocu d’acitu! un pocu d’acitu!

a don Fifì

Lu senti comu sta facennu? Iu non sacciu, don Fifì, se debbo permettere.....

Don Fifì: Lassassi jri, caro delegatu. Me’ soru ha capitu tuttu! Fa accussì pirchì avi a fari accussì

poi, a don Nociu

Vi prometto, don Nociu, chi stasira stissa l’accumpagnu nPalermu!

via per l’uscio a destra

Si sentono furiose scampanellate alla porta .

Gnà Momma: (accorrendo con le mani tra i capelli: Gesù e Maria! Gesù e Maria!

Via per l’uscio in fondo.

Poco dopo, entrano tre, quattro, cinque, sette Vicini e Vicine di casa, con facce sbalordite.

Vicini e Vicine: Chi è? chi è? ’A Signura?... Oh Dio!. . . Chi successi?

Don Nociu: (ora all’uno ora all’altra pazza! — È pazza! Ci niscìu... ci niscìu ’u sensu! È pazza! So frati s’ ’a porta stasira! Unni? O manicomiu!

Vicini e Vicine: Signur Delegatu, ma è vero?

Spanò: Purtroppo! Purtroppo!

Vicini e Vicine: Oh povira signura! Oh chi focu granni! Povira signura! Ma, veru pazza?

Don Nociu: Tunna! Netta! Di catina! Ncà c’ ’un basta chiddu chi fici oggi? Ccà cc’è ’u delegatu! Pazza netta! S’ ’a pòrtanu... Eccu cca so’ frati! S’ ’a porta ’nPalermu!

Vicini e Vicine: È veru? Che disgrazia! È veru? Oh povira signura!

Don Nociu: (a parte):’U vidi, signor Delegatu, chi tocca fari a un poviru maritu, a una povira mogghi? — Non si mariti, sa!

Spanò: Comu! Se io ho moglie!

Don Nociu: Ah, dico — si cci mori chista... Non ne pigli un’altra, per l’amore di Dio!

TELA

Indice Biblioteca Progetto Luigi Pirandello

© 1996 - Tutti i diritti sono riservati

Biblioteca dei Classici italiani di Giuseppe Bonghi

Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2011